Att vara speciallärare, 2 uppl

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Utmaningarna är stora och många i dagens skola och eleverna har väldigt olika förutsättningar. Vad kan en speciallärare med specialisering inom språk-, skriv-, läs- och matematikutveckling bidra med i skolans arbete? Och hur arbetar en speciallärare med specialisering intellektuell funktionsnedsättning?

Speciallärarens uppdragsbeskrivning och arbetsuppgifter är varierande. Det kan handla om att göra pedagogiska utredningar, ge stöd individuellt och i grupp, föreslå anpassningar i lärmiljön, undervisningen och bedömningspraktiken. Men också att granska den rådande praktiken, hålla sig uppdaterad om forskningsfronten och att presentera nya rön för kollegor. Samverkan med andra professioner, både inom och utanför skolan, är en viktig uppgift. 

I bokens andra upplaga har ett flertal kapitel tillkommit. Två rör specialiseringen intellektuell funktionsnedsättning, ett är ett fördjupande kapitel om matematikspecialiseringen och ett handlar om specialläraren i det flerspråkiga klassrummet. 

Den bild av specialläraren som växer fram i boken är en kollega som är mitt i klassrummet och som fungerar som stöd till både enskilda elever i sårbara lärandesituationer och till kollegor i behov av handledning och ny kunskap. 

Barbro Bruce (red.) är legitimerad logoped, doktor i medicinsk vetenskap och docent i utbildningsvetenskap med inriktning specialpedagogik. Bokens övriga författare är alla verksamma inom fältet specialpedagogik.
Lotta Anderson fil. dr, docent i specialpedagogik och tidigare universitetslektor i utbildningsvetenskap med inriktning specialpedagogik vid Malmö universitet. 
Annette Byström är specialpedagog och speciallärare och arbetar som adjunkt i specialpedagogik vid Högskolan Kristianstad inom specialpedagogprogrammet och speciallärarprogrammet, specialisering språk-, skriv- och läsutveckling. 
Catarina Grahm är specialpedagog, och arbetar som universitetsadjunkt i specialpedagogik vid Högskolan Kristianstad. 
Ingemar Holgersson är fil. dr i teoretisk fysik och arbetade under 35 år som universitetslektor i matematik och matematikdidaktik vid Högskolan Kristianstad.
Ulrika Ivarsson är speciallärare med specialisering grav språkstörning. 
Maria Kragh är specialpedagog och speciallärare.
Linda Plantin Ewe är specialpedagog och arbetar som universitetsadjunkt i utbildningsvetenskap med inriktning specialpedagogik vid Högskolan Kristianstad. 
Cecilia Segerby är lektor i matematikdidaktik och speciallärare i matematik och arbetar som lektor i specialpedagogik vid Högskolan Kristianstad inom specialpedagogprogrammet och speciallärarprogrammet, specialisering matematikutveckling. 
Helena Sjunnesson är fil. lic.i pedagogik med fortsatta forskarstudier mot en doktorsexamen.  Helena arbetar även som adjunkt vid Högskolan Kristianstad. 
Anna-Karin Svensson är fil. dr i pedagogik och arbetar som lektor i pedagogik/specialpedagogik vid Malmö universitet. 
Catarina Wästerlid är utbildad specialpedagog och speciallärare i matematik och arbetar som adjunkt i matematikdidaktik inom speciallärarprogrammet med inriktning matematikutveckling samt grundlärarutbildningarna vid Högskolan Kristianstad.
Daniel Östlund är docent och biträdande professor i pedagogik med inriktning specialpedagogik vid Högskolan Kristianstad.

  • Artikelnr : 51107486
  • Sidor : 208
  • Upplaga : 2.2
  • Utgivningsår : 2022
Recensioner

Att vara speciallärare, 2 uppl
Publiceras i BTJ-häftet nr 18, 2022. Lektör: Marianne Ericson

De nya kapitlen i Att vara speciallärare riktar sig till speciallärare med specialisering mot intellektuell funktionsnedsättning, matematikutveckling samt hur man kan arbeta med flerspråkighet som resurs. I den nya speciallärarrollen ingår att vara en resurs för hela skolan genom att vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i det förebyggande arbetet i frågor som rör elevernas utveckling. Det handlar exempelvis om anpassningar och stödåtgärder i elevernas lärmiljö, något som ofta kan utvecklas genom kollegialt lärande. En speciallärare bör hålla sig uppdaterad om den senaste forskningen och initiera utvecklingsarbete av olika slag. Alla författarna visar stor kunskap och engagemang inom ämnet, boken lyfter många nya frågor som är värda att diskutera bland skolans pedagoger. Intressant, inte bara för speciallärare.