Inga prestationer utan relationer

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

I den samtida skoldebatten framgår det tydligt att vi lever i ett prestationssamhälle. Med prestation avses då enskilda individers resultat på standardiserade kunskapstest. I den här boken presenteras ett alternativt synsätt, där prestationer blir inslag i relationsprocesser. Bokens titel Inga prestationer utan relationer fångar in en av dess huvudidéer.

Här fortsätter Jonas Aspelin att utveckla det synsätt på utbildning som han benämner ”relationell pedagogik”. Han talar även om ”pedagogisk socialpsykologi” och ser sina studier som bidrag till en sådan tänkt subdisciplin inom pedagogiken.

I bokens olika kapitel behandlas diverse aktuella utbildningsfrågor, exempelvis vad meningen med utbildning är, vad som karakteriserar ordning i undervisningen, hur lärare kan kommunicera med sina elever så att fruktbar åtskillnad uppstår dem emellan samt vad konceptet ”kreativa relationer” kan betyda inom entreprenörskapspedagogik.

Boken riktas till lärarstudenter, verksamma lärare samt studerande i  utbildningsvetenskap och pedagogik.

Jonas Aspelin är professor i pedagogik vid Högskolan Kristianstad. Han har tidigare gett ut en mängd böcker och artiklar inom området, varav följande på Gleerups förlag: Sociala relationer och pedagogiskt ansvar (2010) och Om relationell pedagogik (2011).

  • Artikelnr: 40688453
  • Sidor: 136
  • Upplaga: 1.3
  • Utgivningsår: 2015
Recensioner

Del av recension från BTJ
Häftepos: 15105039
Lektör: Marianne Ericson


Jonas Aspelin är professor i pedagogik vid Högskolan Kristianstad. Hans forskning handlar främst om den pedagogiska relationens betydelse för barns och ungas utveckling. Begreppet relationell pedagogik har varit ett genomgående tema i hans tidigare böcker, det bygger på en helhetssyn där kunskap, omsorg och fostran integreras. Med underrubriken Studier för pedagogisk socialpsykologi menar Aspelin ungefär en social situation där en part utövar målmedveten påverkan på en annan, t.ex. det som försiggår i våra klassrum dagligen. Han hänvisar till flera studier som visar att framgångsrika skolor ofta kännetecknas av elevfokuserat arbetssätt och bra relationer mellan elever och lärare. I boken ges även exempel på mer eller mindre lyckade lektioner. Den är indelad i åtta kapitel med många kortare stycken, språket är vetenskapligt och för mig, som är grundskollärare, inte så lättillgängligt. Boken riktar sig främst till lärare, verksamma eller under utbildning.