Läsdidaktik - efter den första läsinlärningen

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Bra läskompetens är en viktig förutsättning för lärande. Läsning är emellertid inte en färdighet som man tillägnar sig en gång för alla, utan det är något som kräver kontinuerligt arbete. Det mesta av det vi i dag vet om god läsförståelse och bra läsundervisning grundar sig på forsknings- och utvecklingsarbete som pågått de senaste 50 åren. Samtidigt visar nationella och internationella tester att läsundervisningen i den svenska skolan måste förbättras.

I kölvattnet av PISA-tester och nationella läsprov har det blivit tydligt hur viktigt det är att arbeta systematiskt med läsundervisning även efter det att barnen har knäckt den första läskoden. I den här boken presenterar författaren teorier och begrepp om läsning och läskompetens, men ger även konkreta råd om hur lärare kan arbeta konstruktivt med att utveckla elevers läsförståelse i den egna undervisningspraktiken. Författaren behandlar också textbegreppet, lässtrategier, betydelsen av tidigare kunskaper och erfarenheter, motivation, metakognition samt bedömning av läsning med hjälp av olika slags läsprov.

”Läsdidaktik kombinerar gedigna teoretiska insikter med handfasta konkreta råd och är en alldeles ovanligt användbar bok för lärare och andra i nära kontakt med barn och ungdomar som behöver stöd i sin läsutveckling.” - Karin Taube, bokens fackgranskare och professor emerita, Umeå universitet

Astrid Roe är forskare vid Institutet för lärarutbildning och skolforskning (ILS) vid Universitetet i Oslo. Sedan 1998 har hon arbetat med delen för läsning i PISA och har särskilt studerat norska elevers läskompetens och läsvanor.

Översättare: Birgitta Önnerfält

 

  • Artikelnr: 40685827
  • Sidor: 280
  • Upplaga: 1.4
  • Utgivningsår: 2014
Recensioner

Recension i tidningen Alfa nummer 06/2014

 

Recension i Specialpedagogisk tidskrift nr 1 2015

 

Del av recension från BTJ

Häftepos: 14118039

Lektör: Katharina Jacobsson

 

Författaren Astrid Roe är verksam vid Institutet för lärarutbildning och skolforskning vid universitetet i Oslo. En fortsatt läsutveckling innebär att vidareutveckla elevernas färdigheter och erbjuda strategier samt stimulera till läslust. Del ett består av ett teoretiskt avsnitt som behandlar läsförståelseoch olika typer av texter. Den andra delen berör undervisning grundligt. Historik, forskning, olika strategier och två undervisningsmodeller tydliggörs. Varierande typer av texter presenteras och författaren framhåller vikten av att noga välja texter av god kvalitet utifrån ett antal presenterade kriterier. Ett intressant avsnitt behandlar motivationsprogram som provats fram vetenskapligt. Bokens tredje del markerar vikten av bedömning av läsning och hur denna kan länkas samman med olika ämnen. En bok fylld av såväl teori och praktik i en mycket användbar kombination när det gäller läsinlärning.