Läsundervisningens grunder, uppl 2

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Skolans kanske viktigaste uppgift är att lära barn att läsa och skriva. För att lärare ska ha möjligheter att genomföra en undervisning som hjälper alla elever att lära och utvecklas krävs både ämneskunskap och didaktisk kompetens. Läsundervisningen behöver utgå från god läsmiljö och kunskap om såväl läsinlärningens förmågor som lärande i social interaktion för att ge bästa möjligheter till läsutveckling.

Hur utvecklar barn läsförberedande kunskaper och färdigheter? Hur kommer de in i och utvecklar avkodning och läsflyt? Vad innebär läsförståelse och textrörlighet? Det är några av frågorna som diskuteras i den här boken, utifrån olika teoretiska infallsvinklar. Boken ger en vetenskaplig och beprövad grund för läsundervisning i förskoleklass och fram till årskurs tre.

Lärarens läsundervisning, didaktiska val och diagnostiska arbetssätt går som en röd tråd genom kapitlen. Till varje kapitel finns förslag på hur läsaren på ett enkelt sätt kan knyta ihop kapitlets teoretiska innehåll med praktiska uppdrag i klassrummet för att öka förståelsen av det lästa och få forskningsgrundade verktyg till sin undervisning.

I boken presenteras ny forskning om ordförrådsbyggande redan i tidig ålder och om möjligheter och dilemman i samband med läsförståelse i matematik. Författarna diskuterar viktiga pedagogiska frågor i läsundervisning ur ett andraspråksperspektiv. I boken ges också exempel på skriftspråksutvecklande undervisningsmetoder, som språklekar, högläsning och parskrivande på dator.

I denna andra upplaga har innehållet reviderats och två nya kapitel tillkommit, ett om läsundervisning i förskoleklass och ett om lärande och läsning i digitala miljöer.

Bokens författare är verksamma som lärare och forskare:
Tarja Alatalo (red.) är filosofie doktor, docent och universitetslektor i pedagogiskt arbete vid Högskolan Dalarna.

Carina Bååth är universitetsadjunkt i svenska språket vid Högskolan Dalarna.

Christine Cox Eriksson är universitetslektor i engelska vid Högskolan Dalarna.

Ulla Damber är universitetslektor i läs- och skrivutveckling och docent i pedagogiskt arbete vid Institutionen för språkstudier, Umeå universitet.

Karin Forsling är filosofie doktor i specialpedagogik och verksam som lektor vid Karlstads universitet.
 
Elisabeth Frank är filosofie doktor och universitetslektor i pedagogik vid Linné- universitetet.

Katarina Herrlin är universitetslektor i didaktik med inriktning mot läs- och skrivutveckling vid Linnéuniversitetet.

Lena Ivarsson är universitetslektor i pedagogik vid Mittuniversitetet.

Ann-Ki Jones arbetar som specialpedagog och läs- och skrivutvecklare i Leksand kommun.

Caroline Liberg är professor i utbildningsvetenskap med inriktning mot läs- och lärprocesser vid Uppsala universitet.

Ulla-Britt Persson är filosofie doktor i pedagogik och har en bakgrund som lärare på låg- och mellanstadiet.

Kristin Peterson är legitimerad lärare för F-6 och har erfarenhet av att arbeta med skolut-veckling och digitalisering på både lokal och nationell nivå.

Cecilia Segerby är filosofie doktor i utbildningsvetenskap med inriktning mate­matikdidaktik och universitetslektor i matematikdidaktik vid Högskolan Kristianstad.

Catharina Tjernberg är filosofie doktor i specialpedagogik, och universitetslektorlektor vid Karlstads universitet.

Jenny Wiksten Folkeryd är professor i didaktik med inriktning mot svenska vid Uppsala universitet.

  • Artikelnr : 51102764
  • Sidor : 320
  • Upplaga : 2.3
  • Utgivningsår : 2019
Recensioner

Del av recension publicerad i BTJ-häftet nr 20, 2019
Lektör Gunilla Essén

[…] Läsundervisningens grunder är en viktig bok för såväl blivande lärare som för redan yrkesverksamma. Boken har reviderats och uppdaterats mot gällande läroplan och aktuell forskning. Den har även två nya kapitel, ett om läsundervisning i förskoleklass och ett om lärande och läsning i digitala miljöer. Författarna är verksamma lärare och forskare. Läsaren får en bred insyn i det aktuella forskningsfältet och flera olika teoretiska infallsvinklar berörs. Innehållet är både teoretiskt och praktiskt och varje kapitel avslutas med reflektionsfrågor och/eller uppgifter att genomföra med eleverna eller med kollegor.