Sexualitet, identitet och relationer i skolan

F–6 och fritidshem

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Sexualitet genomsyrar barns liv på flera sätt. Det kan handla om aspekter av identitet och relationer, känslor och kropp. Det kan också handla om sexualitet kopplat till gränser, våld och utsatthet. 

Den här boken handlar om sexualitet som kunskapsinnehåll och som social dimension i grundskolan för elever från 6 till 12 år samt i fritidshemmet. I relation till sexualitet behandlas också identitet, relationer, samtycke och normer. Viktiga frågor för boken är: På vilka sätt är sexualitet relevant för barn i dessa åldrar? Vilka frågor är centrala idag och hur kan de behandlas i skola och fritidshem? Och hur kan kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer relateras till skolans övriga uppdrag?
 
Bokens kapitel lyfter teman som förutsättningar och förhållningssätt för undervisning, barns frågor om kropp och sexualitet, sexualitet och språk, bilder i barns vardag, barns sociala mediekulturer, religion och sexualitet samt undervisning om samtycke. Här ges konkreta verktyg för att skapa en inkluderande undervisning som kan ge alla elever användbar kunskap och spegla olika uppfattningar och möjliga livsval.

Redaktörer är Jenny Bengtsson, fil.dr i pedagogiskt arbete och lektor i barn- och ungdomsvetenskap vid Göteborgs universitet och Eva Bolander, fil.dr och lektor i pedagogiskt arbete vid Linköpings universitet.

Bokens övriga författare är verksamma som sexualupplysare, lärarutbildare och forskare. 
Karin Milles är professor i svenska vid Södertörns högskola. 
Jonas Lemon arbetar som projektledare och sexualupplysare på Riksförbundet för sexuell upplysning, RFSU. 
Hans Olsson är utbildad mellanstadielärare och arbetar som sakkunnig i sexualundervisning på Riksförbundet för sexuell upplysning, RFSU. 
Louise Peterson är lektor vid Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, Göteborgs universitet. 
Eva Reimers är professor i pedagogiskt arbete och senior forskare vid Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, Göteborgs universitet
Anna Sparrman är professor vid Institutionen för Tema – Tema Barn, Linköpings universitet och professor II i barnkultur vid Institutt for kunstfag og kulturstudier, Högskolan Innlandet, Norge.
Ylva Ågren är lektor i barn- och ungdomsvetenskap vid Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande vid Göteborgs universitet.

Auli Arvola Orlander är docent i naturvetenskapsämnenas didaktik vid Stockholms universitet. 

Sara Planting-Bergloo är disputerad i naturvetenskapsämnenas didaktik vid Stockholms universitet.

  • Artikelnr : 51107615
  • Sidor : 176
  • Upplaga : 1.1
  • Utgivningsår : 2024