Lärande - en introduktion till perspektiv och metaforer

En introduktion till perspektiv och metaforer

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Människan är en flexibel varelse och hon kan lära sig en mängd fysiska och intellektuella färdigheter. En del av det vi kan, snappar vi upp i vardagen i familjen, i kamratkretsen och genom olika fritidsaktiviteter, annat tar vi till oss genom undervisning och systematiskt organiserad utbildning. Ju mer komplext samhället blir, desto längre tid ägnar vi åt utbildning och lärande. Trots lärandets stora betydelse för individ och samhälle, är det svårt att hitta en entydig definition av vad lärande är.

Den här boken introducerar olika perspektiv på lärande som är och har varit framträdande i forskning och diskussion om skola och utbildning under de senaste hundra åren. Hur vi uppfattar lärande spelar en avgörande roll för hur undervisning planeras, genomförs och utvärderas. De föreställningar om – eller metaforer för – lärande som vi lever med, blir utgångspunkter för hur läroplaner formuleras, hur nationella prov organiseras, vad vi ser som god pedagogik i klassrum och andra lärmiljöer och vilka förväntningar vi har på barn, unga och numera också vuxna. De perspektiv som presenteras i boken sträcker sig från behaviorism och neurovetenskap till situerade och sociokulturella traditioner.

Roger Säljö är professor i pedagogisk psykologi vid Göteborgs universitet och föreståndare för det av Vetenskapsrådet finansierade Linnécentret om lärande och medier vid Göteborgs universitet.

  • Artikelnr : 40688262
  • Sidor : 176
  • Upplaga : 1.1
  • Utgivningsår : 2015
Recensioner


Recension i DIU nr 8 2014

 

Del av recension från BTJ
Häftepos: 15105043
Lektör: Bosse Forsén


Roger Säljö, professor i pedagogisk psykologi vid Göteborgs universitet och väl renommerad internationellt, bidrar med denna mångfasetterade och tankeväckande text att på ett synnerligen kunnigt och spännande sätt lyfta fram och kasta ljus över mycket av lärandets komplexitet. Det är en bok om språk, perspektiv och, inte minst, metaforer som på olika sätt styr tänkandet om lärande och det praktiska handlandet i såväl vardagliga som institutionella sammanhang. Olika klassiska teorier om lärande ges stort utrymme och jämförs i olika avseenden med varandra på ett klargörande sätt. För den i vid mening pedagogiskt intresserade är detta en bok som borde kunna bli till en referenspunkt för viktiga och i genuin mening frigörande samtal om lärandets teori och likaledes mångfaldiga praktiker.