Elevhälsa – främja, förebygga, åtgärda 2 uppl

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

För att alla elever ska ha en trygg skolmiljö där lärande och utveckling kan ske behöver skolan arbeta aktivt med såväl den fysiska som psykiska miljön samt erbjuda en undervisning där elevers förutsättningar och behov uppmärksammas och stöd sätts in när det behövs. Arbetet med elevers hälsa, utveckling och lärande är omfattande och ingen yrkesgrupp kan på egen hand göra allt. 


Elevhälsan ska arbeta både hälsofrämjande och förebyggande samt stödja elevernas utveckling mot målen. I elevhälsan ska skolsköterskor, skolläkare, kuratorer, skolpsykologer, speciallärare och/eller specialpedagoger ingå. Det är viktigt att skolan hittar former där dessa yrkesgrupper, med olika utbildningar och kompetenser, kan samverka med varandra, lärare och övriga yrkeskategorier på skolan. 


Den här boken handlar om hur en sådan samverkan kan se ut i skolans vardag. Med hjälp av en rad exempel visar författaren hur elevhälsan kan arbeta så att skolan kan stödja alla elever i deras utveckling och lärande. I ett kapitel diskuteras också hur skola och socialtjänst kan samverka för att stödja de barn och unga som har det allra svårast. 


Denna upplaga är uppdaterad utifrån förändringar i lagstiftningen. Ett nytt avsnitt om undervisning i sexualitet, samtycke och relationer har också tillkommit. Därutöver är bokens upplägg omarbetat för att tydliggöra elevhälsans hälsofrämjande och förebyggande arbete samt det åtgärdande arbete som sker på skolor.


Petra Runström Nilsson är universitetsadjunkt i specialpedagogik vid Mälardalens högskola.

  • Artikelnr: 51108858
  • Sidor: 152
  • Upplaga: 2.1
  • Utgivningsår: 2022