Rektorn, skolchefen och resultaten

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

I dagens skola läggs allt starkare betoning på mätande och resultat. Att rektors ledarskap har stor betydelse för skolans framgång är välbekant. Rektor är alltså viktig för skolan och dess resultat, men vem är viktig för rektor?

Den här antologin bygger på ett forskningsprojekt om hur rektorer och skolchefer manövrerar mellan professionella och politiska intressen. Följande frågor binder samman de olika kapitlen: Vad betyder fokuseringen på resultat för skolchefens ledning av och interaktion med rektorerna? Vad räknas som giltiga och meningsfulla resultat? Hur leder skolchefen kommunens rektorer? Hur tolkar skolchefen sitt uppdrag och vad betraktas som ett väl genomfört arbete?

Förändringar i styrsystemet och i den rådande resultatdiskursen har skapat en osäkerhet kring vad som avses med en framgångsrik skola, hur den ska utformas och vad olika aktörer bör företa sig. Vi visar inte bara hur resultatdiskursen
vunnit terräng på bekostnad av demokratidiskursen, utan också hur demokratidiskursen tonats ner och förskjutits mot en mer begränsande omsorgsdiskurs.

Bokens författare är verksamma vid Uppsala universitet och har en betydande erfarenhet av frågor om skolans ledning och styrning i utbildnings-, utvecklings- och forskningssammanhang.

  • Artikelnr : 40687272
  • Sidor : 244
  • Upplaga : 1.1
  • Utgivningsår : 2014
Recensioner

 

Recension i Skolledaren nr 8 2014

 

Del av recension från BTJ av Rektorn skolchefen och resultaten
Häftepos: 14121017
Lektör: Elisabeth Sörhuus

 

Det här är en antologi som bygger på ett forskningsprojekt som genomfördes under åren 2011-2013 kring skolchefers förändrade ledningsuppdrag. Faktaunderlaget bygger på enkäter och intervjuer matchade mot olika slags styrdokument och tidigare forskningsresultat. Författarnas gedigna bakgrund som ledare och forskare i skolvärlden utgör bas för analyserna.

 

Det är många viktiga och intressanta frågor som blir belysta: Hur uppfattar rektorerna sina chefer och vilken betydelse har relationen mellan dem för skolans resultat? Vilka resultat efterfrågas på kommunal nivå - och är det
samma resultat som rektorer och skolchefer prioriterar? Hur definierar en skolchef sitt uppdrag och hur agerar den ideala skolchefen?

 

Några tänkvärda skillnader mellan rektorers och skolchefers sätt att betrakta resultat framkommer i analyserna, liksom exempelvis otydligheter i utformandet av uppdragsbeskrivningar. Det är en aktuell och mycket läsvärd bok för alla som har att göra med det övre skiktet i skolhierarkin och för beslutsfattande politiker.