Sociologins teoretiker, 2 uppl

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt
Sociologi är studiet av samhället och människan i samhället. Med sociologins hjälp kan vi förstå hur människor ser på sig själva, hur de relaterar till varandra, hur de organiserar sig och hur samhället förändras. Vi kan också lära oss hur sociala problem skapas och hur ojämlikhet och förtryck reproduceras. Att studera sociologi innebär att hela tiden ha blicken riktad åt två håll: utåt mot pågående sociala förändringar, och inåt mot de teorier och begrepp som utvecklats inom sociologin.
 
Ämnet har en lång och rik idétradition. Alltsedan sociologin växte fram som en egen disciplin under 1800-talet har enskilda tänkare och teoretiker varit viktiga för utvecklandet av begrepp och tankemodeller. För att förstå och tillägna sig dessa begrepp och modeller krävs oftast kunskap om respektive tänkares hela teoribygge.
 
Sociologins teoretiker presenterar sjutton tänkare som har varit, och är, avgörande för sociologin. I varje kapitel beskrivs och diskuteras de centrala teorierna och begreppen hos en enskild tänkare, liksom teoretikerns betydelse för sociologin i dag. 

I denna andra upplaga har samtliga kapitel uppdaterats med nya referenser och forskning. Dessutom har tre nya kapitel tillkommit med samtida teoretiker.

Boken vänder sig främst till studenter inom sociologi och andra samhälls- och beteendevetenskaper som möter sociologisk teori för första gången.

Lucas Gottzén (red.) är professor i barn- och ungdomsvetenskap vid Stockholms universitet. Hans undervisning och forskning rör främst unga, genus och sexualitet utifrån sociologiska och kulturanalytiska perspektiv.
 
Ulrik Lögdlund (red.) är lektor i pedagogik och studierektor vid Linköpings universitet. Han undervisar i allmänsociologi och i sociologi med inriktning mot arbetslivet. Hans forskning rör aktörsnätverksteori som perspektiv på olika samhällsinstitutioner.

Per Andersson är professor i pedagogik vid Linköpings universitet. Forskningen rör validering av vuxnas kunskap och kompetens, yrkeslärares och folkhögskollärares arbete och kompetensutveckling samt vuxenutbildningens organisering och marknadisering. 

Beata Bergkvist är fil. kand. i sociologi och pol. kand. i statsvetenskap. Hon arbetar med barn och unga med skolproblematik och som handledare i Linköpings kommun.

John Boman är lektor i sociologi vid Linköpings universitet och undervisar i allmänsociologi. Hans forskningsintressen rör arbetslöshet och utanförskap.

Margareta Bredmar var fram till pension lektor i sociologi vid Linköpings universitet. Hon disputerade 1999 med avhandlingen Att göra det ovanliga normalt. Kommunikativ varsamhet och medicinska uppgifter i barnmorskors samtal med gravida kvinnor. Hon har i flera år undervisat i sociologisk teori på grundnivå och forskarutbildning. Hennes forskningsintresse har varit särskilt inriktat på människors kommunikation och samtal, såsom barnmorskors och gravida kvinnors möten i mödrahälsovården. 
 
Mia Eriksson är lektor i genusvetenskap vid Linnéuniversitet, där hon undervisar i genusvetenskap och sociologi. Hennes forskningsintressen inkluderar kritiska maskulinitetsstudier, affektstudier, moderskap samt feministisk teori och etik.

Satu Heikkinen är lektor i sociologi vid Karlstads universitet. Hon har arbetat med diskursanalytiska ansatser och har bland annat forskat om konstruktioner av åldersbaserade kategorier. Hennes pågående forskning handlar om äldres dans, ålderism och ålder samt emotioner. 

Sofia Nordmark är lektor i sociologi vid Linköpings universitet och undervisar i sociologisk teori och metod på socionomprogrammet. Hon forskar om organisering av sociala insatser för att motverka social ojämlikhet och exkludering och har intresserat sig för insatser i övergångar mellan utbildning och arbetsliv. 

Daniel Persson Thunqvist är biträdande professor i sociologi vid Linköpings universitet och undervisar i teoretisk sociologi. Han forskar om ungas interaktion och socialisation inom skola och yrkesutbildning utifrån mikrosociologiska och utbildningssociologiska frågor.  

Fredrik Sandberg är docent i pedagogik vid Lunds universitet. Han har senast forskat om medborgarskap och vuxenutbildning.
 
Werner Schirmer är docent i sociologi från Uppsala universitet och verksam vid Vrije Universiteit Bryssel där han undervisar i klassisk och samtida sociologisk teori. Hans forskning rör digitalisering och sociala relationer, framförallt den digitala inkluderingen av äldre.

Christian Ståhl är professor i sociologi vid Linköpings universitet. Hans forskning berör främst arbetsliv och välfärdssystem och interaktionen dem emellan, särskilt avseende frågor om hälsa, arbetsmiljö och sjukskrivning. 

Tommy Svensson är professor emeritus i sociologi vid Linköpings universitet. Han har under många år undervisat i sociologisk teori och metod på grund- och forskarutbildningsnivå. Forskningsmässigt har han huvudsakligen arbetat med olika teoretiska, ideologiska och praktiska aspekter av problemområdet psykisk hälsa och sjukdom.

Michael Tholander är biträdande professor i pedagogik vid Linköpings universitet. Han har studerat människors samspel och upplevelser i institutionella och privata miljöer utifrån samtalsanalytiska och fenomenologiska perspektiv. Genomförda studier har berört ämnen som moral, demokrati, visselblåsning, mobbning, psykoedukation och sexualitet. 
  • Artikelnr : 51107325
  • Sidor : 328
  • Upplaga : 2.2
  • Utgivningsår : 2021
Recensioner

Sociologins teoretiker, 2 uppl

Del av recension i BTJ-häftet nr 3, 2022.
Lektör Björn Nilsson

De 15 författarna till Sociologins teoretiker är i huvudsak sociologer och pedagoger vid olika svenska universitet och de beskriver här 17 viktiga sociologer från 1800-talets slut till nutid varav de flesta i flera avseenden har påverkat både sin samtid och efterkommande sociologiska, psykologiska och filosofiska tänkare. I ett första kapitel beskrivs sociologins uppkomst och utveckling, kriterier för urvalet av de sociologer som behandlas i boken och därefter ägnar författarna ett kapitel var åt var och en av de olika sociologiska teoretikerna. Dessa kapitel har samma uppläggning: en allmän bakgrundsbild, några biografiska notiser, samhällelig kontext, viktiga begrepp, teorier och perspektiv samt vilken påverkan respektive tänkare har utövat inom ämnesområdet. Det finns också många lästips och litteraturreferenser efter varje kapitel. Sammantaget rymmer texten en välskriven, gedigen, innehållsrik och fängslande genomgång av sociologin som ämne och av sociologiska idéer. […] Illustrationerna består av några figurer och diagram i svartvitt. Tidigare upplaga bör bytas ut på grund av nytillkomna avsnitt och ganska många ändringar i denna andra upplaga.