Samhällsekonomi för socionomer, 2 uppl

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Ekonomi och socialpolitik är två områden som är ömsesidigt beroende av varandra. Utan en väl fungerande samhällsekonomi skapas inga gemensamma resurser för socialt arbete. Utan ett fungerande socialt skyddsnät tas inte de mänskliga resurser tillvara som i sin tur är med och skapar en god samhällsekonomi.

Samhällsekonomi för socionomer ger grundläggande kunskaper om samhällsekonomiska företeelser som påverkar socialpolitikens förutsättningar och finansieringen av välfärdsstaten, liksom det praktiska sociala arbetet och människors möjligheter till försörjning.

Boken inleds med en historisk tillbakablick över hur svensk ekonomi och socialpolitik samspelat och utvecklats sedan mitten av 1800-talet. Fokus ligger emellertid på de utmaningar som verksamma inom socialt arbete ställs inför i dag, exempelvis ungas och utrikes föddas etablering på arbetsmarknaden, växande klyftor i samhället och en åldrande befolkning. Boken tar även upp företeelser och utmaningar som vi än bara sett början på, som en ökad privatisering av den offentliga välfärden och en ökad automatisering på arbetsmarknaden.

Denna andra upplaga är grundligt reviderad. Utöver att alla statistiska uppgifter har uppdaterats har vissa begrepp fått större utrymme. Till exempel har ett nytt avsnitt om inflation och dess konsekvenser tillkommit. Författarna diskuterar också förändringar i socialförsäkringssystem, till exempel pensionssystemet. Boken tar även upp de senaste årens världsomspännande pandemi och kriget i Ukraina som visar att stora ekonomiska och sociala utmaningar inte ligger bakom oss utan är en del av den framtid vi alla måste förbereda oss på.

Syftet med boken är att ge läsaren verktyg för att kunna se och skapa vägar till förändring och förbättring av det sociala arbetet. Den vänder sig primärt till socionomstudenter och verksamma inom socialt arbete, men även till studenter inom närliggande ämnen på universitet, högskolor och folkhögskolor.

Fay Lundh Nilsson är fil. dr i ekonomisk historia. Hon har varit verksam som forskare vid Ekonomiskhistoriska institutionen vid Lunds universitet och har undervisat i ekonomi och socialpolitik på Socialhögskolan vid Lunds universitet. Erika Werner är fil. dr i socialt arbete. Hon är verksam som lärare och forskare på Socialhögskolan vid Lunds universitet.

  • Artikelnr : 51108957
  • Sidor : 224
  • Upplaga : 2.1
  • Utgivningsår : 2023
Recensioner

Samhällsekonomi för socionomer, 2 uppl

Del av recension publicerad i BTJ-häftet nr 5, 2023. Lektör: Maria Fridstjerna

Hur påverkar samhällsekonomiska fenomen socialt arbete? Syftet med boken Samhällsekonomi för socionomer är att ta reda på det samt att beskriva hur dessa områden är ömsesidigt beroende av varandra. Boken utkom första gången 2018 och i den här andra upplagan har uppdateringar gjorts, såsom hur den senaste tidens händelser som coronapandemin och kriget i Ukraina har påverkat oss. […] Författarna vill ge kunskap om hur samhällsekonomin inverkar på socialpolitiken. Ekonomiska begrepp och tabeller inleder boken, där en tillbakablick görs på Sveriges ekonomiska och sociala utveckling, från 1800-talet till idag. En stor del av boken ägnas åt samtidens utmaningar i socialt arbete, såsom arbetslöshet, ekonomisk ojämlikhet och betydelsen av en allt äldre befolkning. Även välfärd i offentlig och privat regi diskuteras. Boken är mycket överskådlig, med gott om tabeller och figurer som komplement till texten. Studenter i socialt arbete och yrkesverksamma socionomer kommer att berikas av läsningen, som bidrar till ökad kunskap på området och fördjupad förståelse för hur socialt arbete och samhällsekonomi hänger ihop.