Sociologins teoretiker
Prova

Sociologins teoretiker

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Sociologi är studiet av samhället och människan i samhället. Med sociologins hjälp kan vi förstå hur människor ser på sig själva, hur de relaterar till varandra, hur de organiserar sig och hur samhället förändras. Vi kan också lära oss hur sociala problem skapas och hur ojämlikhet och förtryck reproduceras. Att studera sociologi innebär att hela tiden ha blicken riktad åt två håll: utåt mot pågående sociala förändringar, och inåt mot de teorier och begrepp som utvecklats inom sociologin.

Ämnet har en lång och rik idétradition. Alltsedan sociologin växte fram som en egen disciplin under 1800-talet har enskilda tänkare och teoretiker varit viktiga för utvecklandet av begrepp och tankemodeller. För att förstå och tillägna sig dessa begrepp och modeller krävs oftast kunskap om respektive tänkares hela teoribygge. Sociologins teoretiker presenterar fjorton tänkare som har varit, och fortfarande är, centralfigurer inom sociologin. I varje kapitel beskrivs och diskuteras de centrala teorierna och begreppen hos en enskild sociologisk teoretiker, liksom teoretikerns betydelse för sociologin idag.

Boken vänder sig främst till studenter inom sociologi och andra samhälls- och beteendevetenskaper som möter sociologisk teori för första gången.

 • Artikelnr: 40678638
 • Sidor: 272
 • Upplaga: 1.5
 • Utgivningsår: 2014
 • Recensioner

  Del av recension från BTJ
  Häftepos:  Publiceras i BTJ-häftet nr 8, 2015
  Lektör: Björn Nilsson


  De tretton författarna i detta verk är i huvudsak sociologer och pedagoger och som titeln säger tar de sig an sociologiska tänkare från 1800-talet fram till nutid som alla har behållit sin aktualitet när det gäller sociologi eller det som generellt sett handlar om förhållandet mellan individ och samhälle. Efter ett introducerande kapitel om sociologins bakgrund och innehåll behandlas teoretikernas bidrag i form av begrepp och teorier och det är bl.a. Karl Marx, Emile Durkheim, Charles Cooley, G. H. Mead, Talcott Parsons, Erving Goffman, Pierre Bourdieu och Anthony Giddens som behandlas. Syftet är att boken ska fungera som en introduktion till sociologin, främst för studenter, vilket författaren lyckas väl med genom ett lättillgängligt språk, ett representativt urval av sociologiska tänkare (där även en tidig kvinnlig sociolog får sin berättigade plats) och både källor och lästips för den som vill fördjupa sina kunskaper om någon viss tänkare.