God hälso- och sjukvård för äldre – ett rättsligt perspektiv

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Under de senaste åren har den kommunala hälso- och sjukvården förändrats. Kortare vårdtider och snabbare utskrivning från sjukhusen gör att äldres behov av hälso- och sjukvård i allt större utsträckning tillgodoses av kommunen. Där finns också många av de allra sköraste patienterna med komplexa hälsoproblem och svåra funktionsnedsättningar. 

I den här boken förmedlas kunskap om lagstiftningens krav på god hälso- och sjukvård för äldre och den ger även en inblick i det reformarbete som nu pågår. Målet med boken är att överbrygga de hinder som skillnader i lagstiftningen för olika delar av hälso- och sjukvården för äldre kan föra med sig. Med en större kunskap om rättsliga perspektiv och de dilemman som dessa skillnader kan leda till är förhoppningen att läsaren ska kunna medverka till att hälso- och sjukvården för äldre utvecklas ytterligare. Liksom inom all vård och omsorg krävs samarbete mellan olika yrkesgrupper och ett ständigt arbete med att förebygga risker för att hälso- och sjukvården ska bli så bra som möjligt.

Boken är indelad i tre delar. Del 1 handlar om vem som ansvarar för vad inom området; del 2 belyser olika perspektiv på vad en god vård för äldre innebär ur lagstiftarens perspektiv och del 3 handlar om att förebygga risker för vårdskador. Boken innehåller en rad praktiska exempel och reflektioner från sjuksköterskor och undersköterskor, författade av Hanna Falk Erhag, Stina de Frumerie och Louise Tidestad Vahlne. Här finns också ett antal debattinlägg kring god hälso- och sjukvård för äldre, för att uppmuntra till reflektion och diskussion, av Gunnar Akner, Göran Hermerén, Ingmar Skoog och Barbro Westerholm. 

Lotta Vahlne Westerhäll är professor emerita i offentlig rätt med särskild inriktning på socialrätt och seniorprofessor vid juridiska institutionen vid Göteborgs universitet. 

Gunnar Akner, docent i geriatrik och läkare med specialisering mot internmedicin, geriatrik och klinisk nutrition. 

Hanna Falk Erhag, leg. sjuksköterska, fil. doktor och docent i vårdvetenskap vid Göteborgs universitet.

Stina de Frumerie, leg. sjuksköterska och specialist inom vård av äldre. Hon arbetar huvudsakligen vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, inom den praktiska delen av sjuksköterskeprogrammet samt kliniskt inom den kommunala äldrevården i Göteborgs stad.

Göran Hermerén, professor emeritus i medicinsk etik vid Lunds universitet. Han har bland annat varit sakkunnig i Statens Medicinsk-Etiska Råd i många år.

Ingmar Skoog, professor i psykiatri och föreståndare för Centrum för åldrande och hälsa vid Göteborgs universitet (AgeCap). 

Louise Tidestad Vahlne, utbildad undersköterska, och har arbetat inom flera olika sjukvårdsområden, däribland många år i äldreomsorgen. Hon är även verksamhetsansvarig på Ung Omsorg.

Barbro Westerholm, läkare, forskare och politiker med en lång karriär inom svensk förvaltning som medicinalråd och generaldirektör för Socialstyrelsen, adjungerad professor vid Karolinska Institutet, vice ordförande i WHO:s styrelse m.m.
 

  • Artikelnr: 51106991
  • Sidor: 216
  • Upplaga: 1.1
  • Utgivningsår: 2022
Recensioner

God hälso- och sjukvård för äldre – ett rättsligt perspektiv
Publiceras i BTJ-häftet nr 18, 2022. Lektör: Matts Lindberg

Under pandemin gjorde Inspektionen för vård och omsorg (IVO) en tillsynsinsats av äldreomsorgen. På många områden en svidande kritik om brister och tillkortakommanden, och regeringen lovade direkt att satsa miljarder på området. I en uppföljande nationell tillsyn från inspektionen kvarstår kritiken, trots att problemen varit kända i många år. Det handlar om brister i kommunikationen kring palliativ vård, osäker läkemedelshantering, bristfällig kontinuitet och "språkförbistringar" i personalgruppen. […] Att regelverket och lagstiftningen kring äldrevård och omsorg är glasklar belyses på ett fullödigt sätt i professor Lotta Vahlne Westerhälls bok God hälso- och sjukvård för äldre. Hon redovisar hur äldrevården ingår i ett juridiskt ramverk där ansvarsfördelning och anmälningsskyldighet är grundbultar och i ett matigt kapitel beskriver hon hur olika anmälningar har behandlats och åtgärdats enligt gällande lag. På ett teoretiskt plan är skrivningarna oklanderliga men de måste också underbyggas av en praxis, därför finns i vissa av bokens kapitel insprängda reflektioner av sjuksköterskor och en undersköterska, som pekar på den verklighet de vistas i, där komplikationer och missförstånd är legio och där det med önskvärd tydlighet visas att det är människor som agerar. Allt som allt en informativ och pregnant framställning av äldrevårdskomplexet.