Att tänka uppsats  e-bok

Att tänka uppsats e-bok

Det vetenskapliga arbetets grundstruktur

E-bok
 
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Det här är ingen vanlig uppsatshandbok. ATT TÄNKA UPPSATS stannar inte vid en genomgång av uppsatsens olika delar, utan ger läsaren en förståelse för kärnan i det vetenskapliga skrivandet och tänkandet. Med kunskap om det vetenskapliga arbetets grundstruktur – tänket bakom – är det lättare att förstå vilken roll de olika delarna i en uppsats spelar, och att bygga upp en uppsats av god vetenskaplig kvalitet.

Genom att ta till sig det vetenskapliga tänket tidigt i utbildningen blir det möjligt att träna upp förmågan att arbeta med vetenskapliga texter redan innan det är dags för själva uppsatsskrivandet. För den som är bekant med hur vetenskapliga alster är uppbyggda är det lättare att kritiskt förhålla sig till befintlig vetenskaplig forskning, liksom till ovetenskapliga påståenden. Detta ger i sin tur också bättre förutsättningar att bli en skarp opponent och seminariedeltagare.

ATT TÄNKA UPPSATS hämtar exempel från framför allt det samhällsvetenskapliga området, men tänket bakom uppsatsskrivandet är tillämpbart på de flesta utbildningar.

Magnus Levinsson är lektor i pedagogiskt arbete vid Högskolan i Borås med inriktning mot frågor som rör evidensbaserad praktik och vetenskaplig metod.
Marcus Agnafors är docent i filosofi och lektor i pedagogiskt arbete vid Högskolan i Borås med inriktning mot etiska frågor och handledning av studenter i uppsatsskrivande.

Kurslitteratur i tillgängligt format
Denna bok finns tillgänglig som e-bok hos Studora (studora.se). Med Studora får du tillgång till Gleerups e-böcker i 180 dagar. På köpet får du en digital plattform med många smarta funktioner för effektiv inlärning.

  • Artikelnr : 51113500
  • Upplaga : 1.1
  • Utgivningsår : 2024
Recensioner

BTJ-häftet nr 14, 2019 
Lektör Jonas Herrlin

Att tänka uppsats – det vetenskapliga arbetets grundstruktur är en annorlunda handbok i akademiskt uppsatsskrivande som kompletterar gängse verk i ämnet. När andra handböcker huvudsakligen går igenom uppsatsens olika delar – inget fel i det – fokuserar författarna här på vad en uppsats egentligen är: en vetenskaplig text som byggs upp av en räcka argument som leder fram till välgrundade slutsatser. […]. En utmärkt skrift om vetenskapligt skrivande. Den är välformulerad, lättillgänglig och med belysande exempel. Handboken vänder sig till uppsatsskrivare, handledare och examinatorer.