Etiska reflektioner i forskning med barn

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Forskning om och med barn kräver noggranna etiska överväganden. Den här boken handlar om några av dessa överväganden och här fördjupas diskussionen om barn och unga som forskningsdeltagare. Boken omfattar både forskningsetik i bemärkelsen reflektion över hur forskning tar hänsyn till och skyddar deltagarna, och forskaretik i bemärkelsen forskarens reflektion över sin relation till själva forskningsuppgiften.

Med hjälp av konkreta exempel, från både författarnas och andras forskning, identifieras och förklaras etiska frågor som är av särskild betydelse när barn deltar i forskning. Boken tar sin utgångspunkt i den nya barnforskningen, även kallad barndomssociologi, och handlar mer om att forska med barn än att forska om barn. Därtill riktas ett särskilt fokus mot barn i utsatta situationer.

Etiska reflektioner i forskning med barn är tänkt att utgöra ett underlag för reflektion och diskussion om etiska frågor i forskning där barn deltar. Författarna belyser frågor som uppstår då etiska aspekter måste vägas mot aspekter som påverkar studiens kvalitet. Därmed är den en praktisk hjälp vid förberedelsen av forskningsprojekt där barn eller unga planeras delta. Tyngdpunkten ligger på kvalitativa intervjuer, men exempel från enkätstudier ges också och i många avseenden är resonemangen i boken tillämpliga för många typer av datainsamlingsmetoder.

Åsa Källström är professor i socialt arbete vid Örebro universitet.

Kjerstin Andersson Bruck är fil.dr och lektor i socialt arbete vid Örebro universitet.

  • Artikelnr : 40686251
  • Sidor : 152
  • Upplaga : 1.2
  • Utgivningsår : 2017
Recensioner

Recension av Etiska reflektioner i forskning med barn i Socinomen nr 3 2018 >>