Introduktion till etnografiskt fältarbete

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt
Ett etnografiskt fältarbete handlar om möten. Möten med nya människor, nya sammanhang och nya insikter. Det kan vara både spännande och krävande, och för att lyckas behövs noggrann planering och genomtänkta metoder. Med utgångspunkt i personliga erfarenheter diskuterar författaren allt från praktiskt upplägg för studien och etiska perspektiv till analysarbetet och konkreta skrivråd.

Boken är organiserad i fem kapitel som beskriver hela forskningsprocessen – före, under och efter fältarbetet:
Planering, handlar till stor del om hur ett fältarbete kan struktureras i tid och plats.
I fält, tar upp det etnografiska fältarbetets två vanligaste metoder: observation och intervju.
Andra metoder, är en genomgång av några andra metoder, t.ex. enkäter, skuggning, fokusgrupper, dagböcker med mera.
Det analytiska stadiet, beskriver hur etnografiska fältdata kan analyseras utifrån grundad teori.
Vid skrivbordet, ger förslag på två modeller som kan användas när resultaten från det etnografiska fältarbetet ska sammanställas. Här berörs även referenssystem m.m.

Björn Alm är universitetslektor i socialantropologi vid Linköpings universitet. Han återkopplar i boken till egna etnografiska fältarbeten i södra Indien och i Sverige. De senaste tjugo åren har Björn undervisat om etnografiska fältmetoder för studenter som läser socialantropologi och andra ämnen.
  • Artikelnr: 51102276
  • Sidor: 176
  • Upplaga: 1.1
  • Utgivningsår: 2019
Recensioner

Del av recension i BTJ-häftet nr 18, 2019
Lektör Maria Nyman

[…] Fältarbetaren observerar och intervjuar, men här ser vi också andra metoder, som till exempel att skugga och bedriva en fokuserad deltagande observation, ofta inriktad på en person. Etik och metod är under ständig omförhandling i forskningen om människors beteenden och värderingar, och med den här boken får vi en bra uppdatering. Den innehåller också användbara råd för strukturering av det insamlade materialet och tips för själva skrivandet. Kort sagt är det en instruktion i hur fältarbetet kan planeras, genomföras, analyseras och förmedlas. Passar bra för såväl studenter som forskare i socialantropologi, etnologi och närliggande ämnen. Något för den som ska arbeta med sin första uppsats och även något för den mer rutinerade att gå tillbaka till. Grafiken är väl utförd.