Etiska dilemman, 2 uppl

Forskningsdeltagande, samtycke och utsatthet

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Vad innebär forskningsetik? Vilka etiska överväganden måste forskare som studerar människor och människors olika sammanhang göra? Vilka potentiella dilemman kan man förbereda sig på och vad kan omöjligt förutses? I denna reviderade och utökade upplaga delar en rad forskare med sig av sina erfarenheter av att möta, och hantera, etiska dilemman. Deras texter visar hur det ofta uppstår konflikter mellan olika slag av etiska hänsyn när man försöker hantera sambanden mellan etik och metodologi. Det leder till situationer där forskningens och forskarens roll och ansvar ställs på sin spets.

Utöver att redogöra för etiska riktlinjer samt ny och aktuell lagstiftning på området diskuterar antologins författare konkreta och oväntade etiska dilemman som man i ett forsknings- eller uppsatsarbete kan ställas inför, trots stöd av generella etiska riktlinjer och etikprövningslag.
Med exempel från kvalitativ forskning inriktad på vård, omsorg, skola, yrkespraktikoch internet tar författarna upp tre aktuella teman: etikprövningslagen och etisk prövning, interaktion mellan forskningsdeltagare och forskare samt att söka kunskap om/inom vård och myndighetsutövning.

Stina Johansson är professor emerita i socialt arbete vid Umeå universitet.

Hildur Kalman (red) är professor vid Institutionen för socialt arbete vid Umeå universitet, docent i vetenskapsteori och fysioterapeut.

Jens Lindberg är filosofie doktor i etnologi och arbetar som forskare vid Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet.

Britta Lundgren är senior professor i etnologi vid Institutionen för kultur och medievetenskaper, Umeå universitet.

Veronica Lövgren (red) är filosofie doktor samt lektor vid Institutionen för socialt arbete vid Umeå universitet.

Lennart Nygren är professor vid Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet.

Anne-Sofie Nyström är filosofie doktor i sociologi och lektor i barn- och ungdomsvetenskap vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet.

Lennart Sauer är filosofie doktor samt lektor vid Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet.

Stefan Sjöström är professor vid Centrum för socialt arbete (CESAR), Uppsala universitet.

Eva Skærbæk är teolog och professor emerita vid Högskolan i Ostfold, Norge.

Eva Svedmark är universitetslektor i informatik samt föreståndare på Universitetspedagogik och lärandestöd vid Umeå universitet.

Eline Thornquist är fysioterapeut och professor vid Högskolan pa Vestlandet, campus Bergen, Norge.

Katarzyna Wolanik Boström är lektor i etnologi vid Umeå universitet.

Magnus Öhlander är professor i etnologi och verksam som lärare och forskare vid Stockholms universitet.

  • Artikelnr : 51102283
  • Sidor : 192
  • Upplaga : 2.2
  • Utgivningsår : 2019