Att undervisa som andraspråkslärare – olika förutsättningar och många utmaningar 

Den grundläggande vuxenutbildningen har vuxit de senaste åren och fler elever än någonsin läser svenska som andraspråk. Förutsättningarna för undervisningen skiljer sig kraftigt åt mellan kommuner och skolor. Som lärare i svenska som andraspråk står man ofta inför flera utmaningar. Fredrik Harstad, lärare och läromedelsförfattare, beskriver några av utmaningarna. 

Hur ska de fyra delkurserna användas? Hur vet jag vilken delkurs eleverna ska börja med? Hur hanterar man nivåspridning och löpande elevintag? Detta är några av de frågor som lärare i svenska som andraspråk på den grundläggande utbildningen ställs inför. 

Fredrik Harstad är väl insatt. Han är lärare i svenska och svenska som andraspråk, har skrivit många läromedel och dessutom arbetat med den nya kursplanen i svenska som andraspråk för grundläggande vuxenutbildning. Han är aktuell med nya läromedlet Nå målen.

Saknar stöd
Andraspråkslärare som arbetar med grundläggande nivå har uppgiften att fungera som brygga mellan nybörjarnivå och högre studier. 

– Lärare på andra kurser, som sfi och gymnasiet, har ofta bättre stöd i form av läromedel, nationella prov och kollegialt utbyte, säger Fredrik. 

Nytt läromedel
Det nya läromedlet Nå målen vänder sig till de som läser svenska som andraspråk på den grundläggande vuxenutbildningen.
 
– Nå målen innehåller mycket material som ger läraren stöd. Det handlar till exempel om slutuppgifter, övningar och en tydlig koppling till ämnesplanen, säger Fredrik.

Det finns också en kompletterande lärarwebb med gott om stöd till läraren. 

– Här får du som undervisar tips kring hur du kan använda materialet på bästa sätt. Du får förslag på hur du utformar lektioner, lektionsmoment och planeringar, berättar Fredrik. 

Hur ska de fyra delkurserna användas? 
Bland lärarna råder en viss osäkerhet kring hur det är tänkt att delkurserna ska användas. 

– Många är osäkra på vilken delkurs som eleverna ska börja med. Kartläggningen är viktig, säger Fredrik. 

– Min förhoppning är att Nå målen ska ge stöd i det arbetet, fortsätter han. 

Nivåspridning och löpande elevintag 
Under de senaste åren har det hänt en hel del inom den grundläggande vuxenutbildningen. 

– Det verkar som om skolväsendet inte riktigt har förstått hur mycket den grundläggande vuxenutbildningen har vuxit de senaste åren, och hur elevgruppen har förändrats, berättar Fredrik.

Det finns en stor nivåspridning bland de studerande och intag sker löpande. Detta ställer särskilda krav på undervisningen. 

–  Nå målen innehåller mycket material som ger läraren möjlighet att individanpassa undervisningen till sina elever, fortsätter Fredrik.

Varje uppslag har ett avgränsat innehåll som kan stå för sig själv. Man behöver inte läsa boken från A till Ö. 

–  Istället kan du enkelt arbeta med innehållet i den ordning som passar dig, och välja bort innehåll som inte känns relevant för dig och dina elever, säger han.
 
Utvecklat parallellt med de fyra delkurserna

Det mycket som har förändrats i styrdokumenten under senare år. Fredrik har arbetat med den nya kursplanen. 

– Nå målen är unik, eftersom den är framtagen parallellt med att de nya kursplanerna tog form, avslutar Fredrik.

Kapitelindelningen följer kursplanens fem rubriker. Varje enskilt avsnitt har en tydlig, konsekvent struktur. De inleds med en genomgång av vad eleven ska lära sig, varför kunskapen är relevant och hur innehållet kopplas till kursplanen.

Vill du beställa ett kostnadsfritt cirkulationsexemplar?
Kontakta Gleerups kundservice, info@gleerups.se

 
 

24 Okt 2018