Att arbeta aktivt med språket för att stärka elevernas lärande

Vill du ha tips på hur du kan arbeta med språket i din undervisning i yrkesämnen och svenskämnen på gymnasiet? Jenny Edvardsson, författare och lärare beskriver hur du kan arbeta aktivt med språket genom att sätta eleverna i fokus, använda lässtrategier och bygga in stödstrukturer i undervisningen.

asset_image

– Att arbeta med språket inom yrkesämnen är inte bara en pedagogisk strategi, utan en nödvändighet. Våra elever behöver kunna kommunicera effektivt och professionellt inom sina framtida yrken, säger Jenny Edvardsson, författare, lärare och doktorand i pedagogiskt arbete.

Jenny har lång erfarenhet som lärare på yrkesprogram i gymnasiet och har arbetat länge med att inspirera och motivera elever till att bli skickliga läsare.

– Att jag har jobbat med yrkesprogram under en lång tid gör att jag också har tankar och idéer om hur lärare kan utveckla sin undervisning ur ett språkdidaktiskt perspektiv, säger Jenny.  

Språklig interaktion viktig 
Tillsammans med Barbro Bruce har hon skrivit boken Språkdidaktik för yrkeslärare – Utmaningar och möjligheter. Boken visar hur en språkdidaktiskt hållbar undervisning ska erbjuda många tillfällen till språklig interaktion. 

– Det innebär helt enkelt att eleverna ges möjlighet att använda sitt språk på olika sätt i olika sammanhang. Det kan vara att skriva, att tala, men det kan också vara att använda kroppsspråket, att möta kunder eller att hålla en muntlig presentation, säger Jenny.  

Jenny betonar vikten av att stärka elevernas språkfärdigheter och yrkeskompetens.

– Vi måste ge våra elever verktygen att använda sitt språk i olika sammanhang, både i skolan och i deras blivande yrken. Det handlar inte bara om att prata och skriva, utan om att kunna navigera och förstå de många språkliga landskap som de kommer att möta i sina liv,  säger Jenny.  

Så viktigt att jobba med elevernas läsning
Jenny är också författare till lästräningsmaterialet Läs dig stark! för gymnasiet med fokus på att utveckla elevernas läsning av både skönlitteratur, sakprosa och digitala texter. 

– Det är så viktigt att jobba med läsning. Ska vi utveckla elevernas språk så behöver vi ju också tänka att språk är kopplat till läsning. Och vi vet ju att kan vi läsa och förstå texter så kan vi också genom texterna och läsningen utveckla vårt eget ordförråd  och också använda det vi läst för att själva skriva, skapa eller kritiskt granska, säger Jenny.

 – En undervisning som är didaktiskt hållbar tar sin startpunkt i elevernas erfarenheter och förutsättningar. Det är grundläggande för att skapa engagemang och förståelse hos eleverna.
Jenny Edvardsson  

Eleven i fokus
Kontexten är också viktig för lärandet, där eleverna måste förstå sammanhangen de arbetar inom för att fullt ut kunna tillägna sig kunskapen och färdigheterna som är relevanta för deras framtida yrkesliv.

– Här behöver vi se till att eleverna hamnar i fokus. Vad kan de om det här ämnet eller området? Hur kan jag och eleverna tillsammans närma oss en gemensam grund att stå på? säger Jenny.  

Inbyggda stödstrukturer  
Det finns gott om praktiska exempel på hur lärare kan använda språket aktivt i sina ämnen både genom att använda ämnesspecifika begrepp och genom att modellera och verbalisera processer steg för steg för att hjälpa eleverna att förstå yrkesmässiga färdigheter.

– Vi behöver använda inbyggda stödstrukturer i undervisningen. Och de ska finnas  integrerade från början för att främja inkludering och förståelse, säger Jenny.  

Det kan vara att i målarhallen ha en vägg där olika typer av penslar och spackelspadar finns på bild och med rätt begrepp under eller över bilden som eleverna kan få hjälp av i klassrummet. Genom det inbyggda stödet blir eleverna mer självgående och behöver inte visa sin osäkerhet.

 – En undervisning som är didaktiskt hållbar tar sin startpunkt i elevernas erfarenheter och förutsättningar. Det är grundläggande för att skapa engagemang och förståelse hos eleverna, avslutar Jenny.

Läs dig stark!

Läs dig stark stöttar elevernas lästräning. Här finns strategier för studieteknik, läsning av skönlitteratur,  faktatexter och digitala texter.

Eleverna får öva sig stegvis på olika lässtrategier och genom tydliga uppgifter och tränar på sin förmåga att översiktsläsa, skumläsa, läsa högt och skapa tankekartor och modeller. Uppgifterna går att arbeta med enskilt lika väl som i par eller som utgångspunkt för en gemensam genomgång.

Läs mer >

Språkdidaktik för yrkeslärare

Boken utgår från yrkeslärares språkdidaktiska utmaningar och visar hur dessa kan mötas genom en språkligt tillgänglig undervisning, där alla elever kan bidra och vara delaktiga. 
  
Att arbeta aktivt med elevernas språkliga resurser och förutsättningar gör läraren genom att vara tydlig och noggrann med de begrepp och språkliga uttryck som används under lektioner och i läromedel och att erbjuda språkliga stödstrukturer och möjligheter att använda språket på olika sätt och i olika sammanhang. 

Läs mer >

22 Maj 2024