Gästskribent Maria Fohlin: Sammanhang – ett nyckelord i språkinlärning

Fler elever än någonsin läser svenska som andraspråk på grundläggande vuxenutbildning. Hur lär vi dem uppmärksamma sammanhang och vilken betydelse det har för språkinlärning? Hur hittar man strategier för ordförståelse? Maria Fohlin, lärare i svenska som andraspråk och en av författarna till läromedlet Nå målen, svenska som andraspråk delkurs 3 och 4, skriver om sammanhang som ett nyckelord i språkinlärning. 

Ordet sammanhang är ett ord som jag – och jag är nog inte ensam − använder dagligen i mötet med mina elever. Det kan handla om att vi talar om anpassning av språket till ett visst sammanhang, till exempel när det gäller skillnader mellan informellt och formellt språk eller mellan digital kommunikation och den som sker ansikte mot ansikte. Vi tar också upp sammanhang när vi arbetar med texter och presentationer. Där handlar det om att framställningen måste hänga ihop och ha en röd tråd. Vi använder även ordet när vi talar om att det är viktigt att hänga upp ny kunskap på något − att skapa ett sammanhang − för att lättare minnas vad vi lärt oss. Slutligen, inom ordkunskapens område behöver vi ta hjälp av sammanhanget för att hitta rätt betydelse av ett ord eller för att kunna välja ett passande ord eller uttryck. Här följer några exempel på vilken viktig roll sammanhanget spelar just när det gäller att utveckla kunskaper om ord och uttryck. 

Helhetsförståelse 
Att en och samma ordform kan ha många olika betydelser och att vi måste ta hjälp av meningens eller styckets sammanhang påminner jag eleverna om för varje text som vi arbetar med. En grundläggande strategi är ju då att läsa hela meningen eller stycket noggrant och utifrån sammanhanget komma fram till vilken betydelse ett specifikt ord har – oavsett om vi använder ordbok eller inte. 

Kunskaper i ordbildning
För att förstå och lära sig ord kan kunskaper i ordbildning vara till stor hjälp. Att i undervisningen arbeta med hur sammansatta ord byggs upp och hur avledningsprefix och avledningssuffix bildar mönster vad gäller funktion och betydelse skapar också systematik och sammanhang i ordinlärningen. 

Att ta hjälp av meningsbyggnaden 
En annan strategi för att lista ut betydelsen av ett visst ord är att studera meningsbyggnaden i meningen där ordet ingår. Det är hjälpsamt framför allt i de fall där en och samma ordform kan tillhöra olika ordklasser och ha helt olika betydelser, till exempel ordet fara som verb respektive substantiv. 

Synonymer 
Inom synonymernas område blir det också tydligt hur avgörande sammanhanget är. Olika ord passar olika bra beroende på bland annat stilnivå (t.ex. grej – objekt), värdeladdning (t.ex. snål – ekonomisk), vilka ”kompisar” ett ord har (t.ex. bevara en hemlighet och inte spara en hemlighet) och vilken nyansskillnad i betydelse som finns mellan besläktade ord (t.ex. lunka – gå).  

Idiom 
Idiom är ett område som är särskilt svårt, inte minst för andraspråksinlärare. För att förstå den sortens uttryck krävs det ofta andra strategier och sammanhang än textens, till exempel kan eleverna tillsammans med läraren söka information om ett idioms ursprung, vilket brukar ge aha-upplevelser. Att få höra om bakgrunden till uttryck som kasta in handduken eller ingen ko på isen gör att det blir lättare att förstå, lära sig och komma ihåg dessa. Vissa idiom känner eleverna också igen från sina modersmål, ibland i en något annan form. Genom att söka efter idiomens ursprung och göra jämförelser mellan olika språk får eleverna ett sammanhang att hänga upp den nya kunskapen på. 

Övningar i Nå målen uppmärksammar sammanhang
I Nå målen finns det många övningar där tanken är att eleverna ska bli uppmärksamma på hur stor betydelse sammanhanget har – på flera olika plan. Boken innehåller övningar som visar på sammanhangets betydelse för ordförståelse och ordanvändning. Eleverna får också utveckla sina kunskaper om att språkbruket varierar beroende på sammanhang. De får träna på att strukturera och skapa sammanhang i texter och presentationer och på att träna grammatik som sätts in i ett sammanhang genom koppling till textinnehåll och textgenre. De får också sätta in sina kunskaper i ett större sammanhang genom att bland annat återkoppla till egna erfarenheter, andra händelser och texter samt göra jämförelser med sina modersmål. 

Jag hoppas att Nå målen och övningarna i boken kommer till nytta i många sammanhang!

Maria Fohlin, lärare i svenska och svenska som andraspråk och författare till Nå målen.
 

Nå målen

Nå målen är en serie för elever som läser svenska som andraspråk på grundläggande vuxenutbildning. Eleverna förbereds för vidare studier och ett aktivt samhällsliv. Den första boken täcker in ämnesplanen för delkurs 1 och 2 och andra boken täcker in delkurs 3 och 4.

Läs mer om Nå målen

30 Apr 2020