Skrivglädje i klassrummet

Skrivglädje i klassrummet

Design för strukturerad skrivglädje

Bok
Ej i lager. Utkommer: 2024-10-15
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Skriv- och läslärande är ett livslångt projekt som pågår ständigt och i många olika sammanhang. Genom en medveten design och iscensättning av lärmiljöer och lärsituationer, förståelse för och kunskap om hur man använder olika lärverktyg och hur lärprocesser fungerar, kan alla elever ges möjlighet att bli goda skribenter i skolans alla ämnen.

Denna bok är tänkt att ge en helhetsbild av hur literacyundervisning kan ge alla elever, oavsett förutsättningar och behov, goda grunder för delaktighet, meningsskapande och lärande. Boken visar flera vägar till en strukturerad undervisning som ger plats för skrivglädje, skrivmod och skrivkraft, och där didaktisk flexibilitet är utgångspunkten.

Alla kapitel i boken förankras i skolans värld och kopplar ihop teori och praktik på ett tydligt sätt. Praktiska exempel från klassrummet vävs in i teoretiska sammanhang för att ge läsaren fördjupade kunskaper om de pedagogiska handlingarna. Innehållet i boken presenteras utifrån principen teori och praktik – alltså en interaktion där teorin vävs in i de pedagogiska episoder som presenteras i boken.  På så sätt synliggörs teorin bakom de pedagogiska handlingarna så att den blir begriplig och användbar.

Boken är främst tänkt för lärare och blivande lärare på låg- och mellanstadiet, men den grundläggande kunskapen, förhållningssättet och strukturerna är användbara på alla stadier, även i lärarutbildningen.

Boken bygger på författarnas mångåriga erfarenhet som lärare, lärarutbildare och forskare.

Karin Forsling är filosofie doktor i specialpedagogik och verksam som lektor vid Karlstads universitet. 
Catharina Tjernberg är filosofie doktor i specialpedagogik och universitetslektor vid Karlstads universitet
 

  • Artikelnr : 51109404
  • Sidor : 200
  • Upplaga : 1.1
  • Utgivningsår : 2024
Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Skrivglädje i klassrummet

Inledning        8
Bokens upplägg    12
Om författarna    12

DEL I Om skrivande    14
Kapitel 1 Vad är text?    16
Vad är text? Olika textdiskurser    16
Literacy och literacypraktiker    18
Sammanfattning    21
Fundera - Pröva - Fördjupa: Textbegrepp, literacy    21

DEL II Att kommunicera    23
Kapitel 2 Kommunikativa kompetenser    25
Kommunikativ kompetens    25
Med berättelsen som grund    29
Vikten av ett mottagarperspektiv    31
Sammanfattning    40
Fundera, pröva och fördjupa – Att kommunicera    40

DEL III Att skriva    42
Kapitel 3 Att lära sig skriva    44
Skrivutvecklingens stadier    45
Grundläggande färdigheter    48
Språkliga nivåer    51
Auditiv och visuell förmåga    51
Koppling mellan läsning och skrivning    52
Men hur gör man egentligen när man skriver?    52
Sammanfattning    56
Fundera - Pröva - Fördjupa: Att lära sig skriva    57
Kapitel 4 Att utveckla inkluderande literacypraktiker    60
Inkludering på organisationsnivå    60
Inkludering i klassrummet    61
Sammanfattning    64
Fundera - Pröva - Fördjupa: Att utveckla inkluderande literacypraktiker    65
Kapitel 5 Lärmiljöns fyra nyckelprinciper    67
Tid    67
Tillit till sig själv    68
Gensvar    69
Gemenskap    70
Sammanfattning    72
Fundera - Pröva - Fördjupa: Lärmiljöns fyra nyckelprinciper    72
Kapitel 6 Syntes – att skapa mening    74
Att skapa ett helt – Tema Bronsåldern    75
Att skapa ett helt – Den långa vandringen    77
Koppling till Ivaničs språkmodell    95
Sammanfattning    96
Fundera - Pröva - Fördjupa: Syntes, att skapa ett helt    96
Kapitel 7 Att modellera undervisningsmoment    99
Vad är modellering?    99
Sammanfattning    110
Fundera - Pröva - Fördjupa: Att modellera undervisningsmoment    111
Kapitel 8 Hinder för textproduktion/skrivande    113
Språklig sårbarhet    113
Dyslexi    116
Hinder utifrån ett relationellt synsätt    120
Undervisningens komplexitet    120
Vikten av delaktighet    123
Sammanfattning    127
Fundera - Pröva - Fördjupa: Hinder för textproduktion    128
Kapitel 9 Multimodal textproduktion    130
Formella och informella literacypraktiker    131
Estetiska lärprocesser    132
Multimodal undervisning    134
Multimodal textproduktion    136
Krav på nya kompetenser    138
Multimodala skrivprocesser och elever i behov av stöd    139
Multimodala skrivprocesser och elever med annat modersmål än svenska    140
Är en dramatisering en text?    141
Att bedöma multimodal produktion    142
Sammanfattning    142
Fundera - Pröva - Fördjupa: Multimodal textproduktion    143
Kapitel 10 Författaridentitet    145
Identitetsskapande och delaktighet    146
Kollaborativa skrivprocesser    147
Sammanfattning    149
Fundera - Pröva - Fördjupa: Författaridentitet    149

DEL IV Att vägleda i skrivprocessen    151
Kapitel 11 Stöttningsinteraktion    153
Stöttning – en ensidig förklaring av scaffolding?    153
Scaffolding    154
Didaktisk design – att forma förutsättningar för lärande    157
Stöttningsinteraktion utifrån ett designteoretiskt perspektiv    160
Transformationskompetens – en utvidgad didaktisk flexibilitet    161
Sammanfattning    162
Fundera - Pröva - Fördjupa: Stöttningsinteraktion    163
Kapitel 12 Skrivprocess och skrivundervisning    165
Skrivprocessens tre stadier    165
Skrivlektionens struktur    166
Stöttningsinteraktion under skrivlektionens tre faser    170
Textmedvetenhet    172
Sammanfattning    172
Fundera - Pröva - Fördjupa: Skrivprocess och skrivundervisning    173
Kapitel 13 Vägledande textsamtal    175
Skrivlektion 1    177
Skrivlektion 2 - Att zooma in och lägga till något mer (Att göra de små stunderna levande)    180
Skrivlektion 3 - Att skriva dialog    181
Skrivlektion 4 - Poesi    182
Skrivlektion 5 - Berättande med digitala verktyg    184
Sammanfattning    186
Fundera - Pröva - Fördjupa: Vägledande textsamtal    187

DEL V Att bedöma?    188
Kapitel 14 Bedömning av text    190
Summativ och formativ bedömning    190
Egenbedömning och kamratbedömning    192
Responssamtal    193
Sammanfattning    194
Fundera - Pröva - Fördjupa: Bedömning av text    194

DEL VI Att skriva för livet    195
Kapitel 15 Att göra sin röst hörd    197

FÖRDJUPNINGSTEXTER    199
Fördjupning Kapitel 1: Om skrivande    199
Fördjupning Kapitel 2: Kommunikativ kompetens    200
Fördjupning Kapitel 3: Att lära sig skriva    201
Fördjupning Kapitel 4: Inkluderande literacypraktiker    202
Fördjupning Kapitel 5: Lärmiljöns fyra grundprinciper    203
Fördjupning Kapitel 6: Syntes    204
Fördjupning Kapitel 7: Att modellera undervisningsmoment    206
Fördjupning Kapitel 8: Hinder för textproduktion    206
Fördjupning Kapitel 9: Multimodal textproduktion    207
Fördjupning Kapitel 10: Författaridentitet    208
Referenser        209