Att undervisa barn i skolstartsålder

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Vilken undervisning gynnar egentligen lärande i skolstartsålder? Och vilket innehåll behöver barnen möta? Vilka förhållningssätt lämpar sig?  

Undervisning i skolstartsålder skiljer sig åt beroende på vilket rum man tittar in i och beroende på vilken lärare som undervisar där. Barnen kan vara fem, sex eller sju år och gå i förskola, förskoleklass eller grundskola. Det som sker kallas ibland för undervisning och ibland för aktiviteter. De som deltar kan kallas barn eller elever och det kan antingen vara barninitierad verksamhet eller läroplanskrav som sätts i fokus.

Allt detta sätter avtryck på den undervisning som bedrivs. Oavsett ålder på barnen är lärarens uppgift att arbeta relationellt och barncentrerat, och samtidigt göra bedömningar, didaktiska val och utföra professionella handlingar. 

I denna bok beskrivs undervisning i skolstartsålder. I vissa kapitel är det barnen och deras självvalda aktiviteter som finns i förgrund. I andra kapitel fokuseras lärarna och ämnesundervisningen. Klassrumsnära exempel visar hur undervisningen kan gå till. 

Helena Ackesjö (red.) är filosofie doktor och docent i pedagogik vid Linnéuniversitetet. Katarina Herrlin (red.) är universitetslektor i didaktik vid Linnéuniversitetet.

Övriga författare:
Lise-Lotte Bjervås är lektor i pedagogik pa Institutionen för didaktik och lärares praktik vid Linnéuniversitetet.
Jorryt van Bommel är docent i matematikens didaktik och arbetar som lärarutbildare och forskare vid Karlstads universitet samt som gästprofessor vid Högskolan Dalarna och Hogskolen Innlandet i Norge. 
Kristina Danielsson är professor i svenska vid Linnéuniversitetet och professor i svenska med didaktisk inriktning vid Stockholms universitet. 
Andreas Ebbelind är lektor i matematikdidaktik vid Linnéuniversitetet.
Camilla Forsberg är filosofie doktor och universitetslektor i pedagogik vid Linnéuniversitet. 
Elisabeth Frank är filosofie doktor och universitetslektor i pedagogik vid Linnéuniversitetet. 
Linda Fälth är professor i pedagogik vid Linnéuniversitetet. 
Maria Magnusson är lektor i pedagogik vid Linnéuniversitetet. 
Camilla Nilvius är filosofie doktor och universitetslektor i pedagogik vid Linnéuniversitetet.
Inga Oliynyk är universitetslektor i idrottsvetenskap och ansvarig för inriktningen idrott och hälsa vid ämneslärarprogrammet vid Linnéuniversitetet.
Hanna Palmér är professor i matematikdidaktik och arbetar som lärarutbildare och forskare vid Linnéuniversitetet. 
Emelie Patron är filosofie doktor i naturvetenskapernas didaktik och lektor i pedagogik vid Linnéuniversitetet. 
Sven Persson är seniorprofessor i pedagogik vid Malmö universitet. 
Niklas Pramling är professor i pedagogik vid Göteborgs universitet. 
Gunilla Rosendahl är adjunkt i pedagogik på Institutionen för didaktik och lärares praktik vid Linnéuniversitetet. 
Katarina Schenker är professor i idrottsvetenskap med pedagogisk inriktning vid Linnéuniversitetet. 
Marina Wernholm är filosofie doktor i pedagogik och lektor i pedagogik vid Linnéuniversitetet.

  • Artikelnr: 51110714
  • Sidor: 176
  • Upplaga: 1.1
  • Utgivningsår: 2023
Recensioner

Ur BTJ-häfte nr 3, 2024. Lektör: Katharina Jacobsson

Att undervisa barn i skolstartsålder är en forskningsbaserad antologi om hur undervisning av barn i åldrarna fem, sex och sju kan gestaltas. Boken besvarar hur ett förtydligat undervisningsuppdrag kan genomföras på ett sätt där barnens tidigare erfarenheter tas tillvara, hur verksamheten kan fokuseras på dialoger och samspel samt hur barnens intressen och perspektiv kan smälta samman med de ämnen som ingår i undervisningen. Innehållet är strukturerat i 10 avsnitt, samtliga mycket intressanta, som alla utgår från hur en utvidgad undervisningsrepertoar kan arrangeras. Till exempel berör det andra avsnittet hur lärare kan arbeta med ett utforskande arbetssätt där matematik är basen i det pedagogiska upplägget. Boken ger forskningsbaserade exempel av hög kvalitet […]. Den riktar sig till pedagoger som undervisar barn i ovan nämnda åldrar och rekommenderas varmt. Det är en angelägen, viktig bok som ger inspiration och kunskap om hur varierad en undervisning kan vara. En unik antologi!
Helhetsbetyg: 5 av 5

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning

Introduktion   5

Författarpresentationer         10

1 Den utvidgade undervisningsrepertoaren                            14

Ett utbildningssystem i förändring                   15

Undervisning i skolstartsålder                            16

Undervisning – en fråga om sammanflätning                           17

Lek och lärande sammanflätas i den utvidgade undervisningsrepertoaren                            17

Barnperspektiv, ämnesperspektiv och lek sammanflätas i den utvidgade undervisningsrepertoaren      18

Undervisningens kognitiva, sociala och emotionella dimensioner                 19

Behovet av en utvidgad undervisningsrepertoar                    22

Referenser      24

2 Ett utforskande arbetssätt 27

Arbetsformer som kan stötta ett utforskande arbetssätt    27

Planering av dagen och återberättande        28

Ämnesintegrering med hjälp av många uttryckssätt              32

Pedagogisk dokumentation som reflektionsverktyg och förhållningssätt   34

Avslutande reflektioner          38

Referenser      40

3 På äventyr i siffrornas land med lekresponsiv undervisning                      42

Att lära om ett innehåll och samtidigt socialiseras in i en position av agency                         43

Lasses spontana nyfikenhet på siffror             43

Läraren leker med och stöttar tidig uppfattning av siffror   45

Både deltagande och ämneskunskaper i fokus                         46

Hur LRU svarar upp mot vad som lyfts fram för den vidgade undervisningsrepertoaren  48

Avslutande reflektioner          50

Referenser      50

4 Lösa och formulera problemuppgifter i matematik          52

Att dela kakor 53

Problemlösning och problemformulering     53

Varför problemlösning och problemformulering?                  55

Hur löser eleverna divisionen 15/3?                56

Hur löser eleverna divisionen 15/4?                58

Starta om eller inte                   58

Lika mycket eller lika många?                             59

Formulera en liknande uppgift                          60

Division på olika sätt                 61

Liknande kontext: kakor          62

Övriga formulerade uppgifter                            62

Lärarrollen vid problemlösning                         63

Avslutande reflektioner          64

Referenser      65

5 Lekfull undervisning med barn – eller vad kan barn egentligen (lära sig)?                        66

”Barnen lär sig så mycket!”    66

Kan barn lära sig för mycket? 68

Sånger, sagor och struktur     69

Fokus på både ämnet och barnen                    70

Barn kan mer tillsammans      72

Språkliga och metaspråkliga begrepp             74

Det är viktigt att intressera barn för nya områden                 75

Vems intresse får företräde? 76

Avslutande reflektioner          77

Referenser      78

6 Med andra ord – att utveckla ordförrådet                            80

Orden hör språket till                80

Barns språkliga bagage            81

Ords variation och nyanser    82

Nivågruppering av ord             82

Undervisning och ordförrådsutveckling         83

Ordinlärningsprinciper             84

Utveckla ordförrådet genom högläsning       85

Textbyggande 86

När en text blir till                      87

När en text får liv                        88

Avslutande reflektioner          89

Referenser      90

7 Balanserad och ämnesövergripande läsundervisning      91

Ett praktiknära exempel på balanserad läsundervisning      91

Explicit färdighetsträning inom den balanserade läsundervisningen            94

The Simple View of Reading – ett teoretiskt ramverk            95

Avkodning       95

Språkförståelse                          96

Planering och genomförande av undervisning                         96

Phonics och whole language  97

Balanserad läsundervisning   97

Avslutande reflektioner          99

Referenser      100

8 Meningsskapande i kemi genom multimodal undervisning                       101

En teoribaserad multimodal undervisningsdesign i kemi     101

Elevers skapande av digitala animationer      102

En teoribaserad multimodal undervisning – ett sätt att utvidga lärares undervisningsrepertoar               103

Undervisning som är både ämnesfokuserad och barnfokuserad                   105

Undervisning som gör eleverna till aktiva utforskare             106

Undervisning som är lekintegrerad och som stöttar och expanderar elevernas lärande   107

Dialogens betydelse för att synliggöra elevers meningsskapande                 109

Avslutande reflektioner          110

Referenser      111

9 ”Jag är snabbast, jag är bäst!”: Att utmana genusmönster i idrott och hälsa                   112

Att förstå didaktiska val i relation till genusmönster             113

Innehåll med inbäddade förväntningar på elevernas agerande                     115

Laguppdelning som bygger på stereotypa föreställningar om kön                117

När elever avviker från normen                        119

Diskussion        120

Avslutande reflektioner          121

Referenser      122

10 Barn som experter – övergångar i en digital barndom   123

Övergången från förskola till skola                   123

Barns perspektiv som utgångspunkt               124

En barndomssociologisk lins  125

Ett case: barns perspektiv på övergångar      126

Femåringar frågar och sexåringar svarar på sitt sätt               128

Barn som experter i sina liv    129

Vad vill femåringarna veta?   130

Sexåringarna som experter    132

Två olika former av aktörskap som framträder i sexåringarnas filmer          133

Avslutande reflektioner          136

Referenser      138