Didaktikens språk

Om skolundervisningens mål, innehåll och form

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Det finns mycket som förenar lärares arbete, oavsett ämnesområde och nivå i utbildningssystemet. Principiella frågor om hur elever kan utmanas och stimuleras till utveckling och lärande, liksom övergripande frågor om skolans syfte och mål, är något som alla lärare reflekterar över. Lärare behöver därför ett gemensamt språk som möjliggör samtal och reflektion.

I den här boken samlas bidrag från olika didaktiska traditioner kring gemensamma frågor om skolundervisningens mål, innehåll och form. Syftet med boken är att ge blivande och yrkesverksamma lärare en fördjupad förståelse för hur dessa didaktiska frågor förstås och hanteras inom olika traditioner och hur de kan användas som utgångspunkt för lärares handlande i klassrummet. En sådan förståelse kan bidra till utvecklandet av såväl ett eget som ett gemensamt didaktiskt språk.

Didaktikens språk – om skolundervisningens mål, innehåll och form sammanför allmändidaktiska, skoldidaktiska och ämnesdidaktiska perspektiv och ger på så sätt en bred bild av lärares didaktiska arbete. Den innehåller bland annat kapitel om skolans demokratiuppdrag, hur man som lärare kan arbeta med att utveckla elevers ämnesspråk och hur läroplanen kan fungera som ett arbetsredskap för lärare i deras dagliga arbete.

Bokens redaktörer är Andreas Nordin, docent i pedagogik vid Linnéuniversitetet, och Michael Uljens, professor i pedagogik vid Åbo Akademi i Vasa.


Innehållsförteckning:

Introduktion
Andreas Nordin & Michael Uljens
DEL 1, SKOLANS DIDAKTIK OCH UNDERVISNINGENS MÅL
1. Didaktik – att utbilda demokratiska medborgare, Ninni Wahlström
2. Icke-affirmativ didaktik för skolan, Michael Uljens & Andreas Nordin
DEL 2, SKOLANS DIDAKTIK OCH UNDERVISNINGENS INNEHÅLL
3. Ämnesöverskridande arbete för integrering av skolämnens kunskaps- och demokratiuppdrag, Mats Lindahl, Ulrika Bossér & Katarina Schenker
4. Att utveckla matematisk litteracitet, Jeppe Skott & Hanna Palmér
5. Kunskapsutveckling genom ämnesspråk, Kristina Danielsson & Ewa Bergh Nestlog
6. Språkpraktiker som didaktiskt kontrakt i skolämnet engelska, Marie Källkvist, Henrik Gyllstad, Erica Sandlund & Pia Sundqvist
7. Språk- och kunskapsutvecklande arbete i språkligt heterogena klassrum, Päivi Juvonen & Jenny Uddling
8. När undervisning och lek flätas samman – matematikdidaktik för de yngre åldrarna, Hanna Palmér & Camilla Björklund
DEL 3, SKOLANS DIDAKTIK OCH UNDERVISNINGENS FORM
9. Den didaktiska relationen, Liselotte Eek-Karlsson
10. Autenticitet och lärande erfarenheter, Angela Marx Åberg
11. Digitaliserad reflektion kring lärares agerande i klassrumsinteraktion, Annaliina Gynne, Maria Larsson & Olcay Sert
12. Didaktiskt utvecklingsarbete i samverkan, Ewa Bergh Nestlog & Henrik Nilsson
13. Lärares läroplansarbete och didaktiska repertoarer, Daniel Sundberg
---

Medförfattare till boken är:
Ewa Bergh Nestlog är professor i svenska språket med didaktisk inriktning vid Linnéuniversitetet.
Camilla Björklund är professor i pedagogik vid Göteborgs universitet. 
Ulrika Bossér är lektor i pedagogik vid Linnéuniversitetet. 
Kristina Danielsson är professor i svenska vid Linnéuniversitetet och professor i svenska med didaktisk inriktning vid Stockholms universitet. 
Liselotte Eek-Karlsson är lektor i pedagogik vid Linnéuniversitetet. 
Henrik Gyllstad är universitetslektor och docent i engelsk språkvetenskap vid Språk- och litteraturcentrum vid Lunds universitetet. 
Annaliina Gynne är lektor i didaktik och ämnesföreträdare för svenska som andraspråk vid Mälardalens universitet. 
Päivi Juvonen är professor i svenska som andraspråk vid Linnéuniversitetet. 
Marie Källkvist är docent i engelska med språkvetenskaplig inriktning vid Lunds universitet och gästprofessor vid Linnéuniversitetet. 
Maria Larsson är lektor i matematikdidaktik vid Mälardalens universitet. 
Mats Lindahl har arbetat som ämneslärare i gymnasieskolan och som professor i naturvetenskapens didaktik vid Linnéuniversitetet. 
Angela Marx Åberg är lektor i tyska med didaktisk inriktning vid Linnéuniversitetet. 
Henrik Nilsson är lektor i pedagogik vid Linnéuniversitetet. 
Hanna Palmér är professor i matematikdidaktik vid Linnéuniversitetet. 
Erica Sandlund är docent i engelsk språkvetenskap vid Karlstads universitet. 
Katarina Schenker är docent i idrottsvetenskap vid Linnéuniversitetet.
Olcay Sert är professor i engelskdidaktik vid Mälardalens universitet. 
Jeppe Skott är professor i matematikdidaktik vid Linnéuniversitet och vid Universitetet i Agder i Norge. 
Daniel Sundberg är professor i pedagogik med inriktning mot läroplansteori och didaktik vid Linnéuniversitetet. 
Pia Sundqvist är docent i engelsk språkvetenskap och førsteamanuensis i engelskdidaktik vid Universitetet i Oslo. 
Jenny Uddling är lektor i språkdidaktik med inriktning mot svenska som andraspråk vid Högskolan i Borås. 
Ninni Wahlström är professor i pedagogik vid Linnéuniversitetet. 

  • Artikelnr : 51105482
  • Sidor : 208
  • Upplaga : 1.1
  • Utgivningsår : 2022