Didaktikens språk – om skolundervisningens mål, innehåll och form

Det finns mycket som förenar lärares arbete, oavsett ämnesområde och nivå i utbildningssystemet. De behöver därför ett gemensamt språk som möjliggör samtal och reflektion. Nu kommer boken Didaktikens språk – om skolundervisningens mål, innehåll och form där redaktörerna Andreas Nordin och Michael Uljens har samlat bidrag från olika didaktiska traditioner kring gemensamma frågor i skolans värld.

Varför kom Didaktikens språk till?
– Boken har sitt ursprung i bildandet av en tvärvetenskaplig didaktisk kunskapsmiljö vid Linnéuniversitetet med medlemmar från flera olika didaktiska inriktningar, berättar Andreas Nordin som fungerat som ledare för kunskapsmiljön. Till miljön kopplades också Michael Uljens från Åbo akademi som gästprofessor.

Vad kommer läsaren ha med sig efter att ha läst boken?
– För att få en rättvisande förståelse för skolans sammansatta uppdrag behöver lärare en bred kunskapsbas. Det behövs ett vetenskapligt språk för att kunna prata med varandra om både det som förenar och det som skiljer lärare åt inom olika områden. Med hjälp av didaktiken erbjuds lärare ett sådant gemensamt språk.

– Det didaktiska forskningsområdet har också delats upp i flera olika områden under senare år vilket har skapat ett allt större behov av mer sammanhållna perspektiv även inom forskningen.

– Eftersom lärares uppdrag är sammansatt och de ofta arbetar i lärarlag med olika ämnesinriktningar krävs en sammansatt kunskap. Med boken vill vi ge exempel på hur allmändidaktiska och ämnesdidaktiska perspektiv tillsammans kan bidra till att lärare utvecklar ett rikare språk för att tala om detta uppdrag, säger Michael.

Varför ska man välja denna bok framför andra inom området?
– Det speciella med boken är att den sammanför texter från forskare med olika didaktiska inriktningar kring gemensamma frågor om undervisningens mål, innehåll och form. Boken ger på så sätt läsaren möjlighet att utveckla en bred förståelse för skolans didaktiska uppdrag, säger Andreas.

Vad är det som studenter tycker är svårt inom området och hur kan boken hjälpa dem att förstå det?
– Man kan säga att boken hjälper läsaren att koppla samman didaktisk teori och praktik. Boken hjälper också läsaren till en fördjupad förståelse för hur olika didaktiska teorier kan ligga till grund för eget didaktiskt tänkande och handlande. Vår förhoppning är att boken ska stimulera läsaren till egen aktivitet.

Hur och av vem kan boken användas?
– Genom att sammanföra olika perspektiv som ofta behandlas separat i en och samma bok skapas förutsättningar för att såväl blivande som verksamma lärare och forskare kan utveckla en bättre förståelse för skolans didaktiska verksamhet i sin helhet, menar Michael.

– Vi vill med Didaktikens språk bidra till att läsaren utvecklar en förståelse för didaktiskt resonemang även utanför det egna intresseområdet. Den kan användas av lärare inom alla ämnesområden, i allmändidaktiska kurser och som kompletterande litteratur inom ämnesdidaktiska kurser, säger Andreas.

 

Bokens redaktörer

Bokens redaktörer är Andreas Nordin, docent i pedagogik vid Linnéuniversitetet, och Michael Uljens, professor i pedagogik vid Åbo Akademi i Vasa.

Nyfiken på boken?

Låter boken intressant som kurslitteratur?

Läs mer om Didaktikens språk 

Vill du få ett provexemplar?

Verkar boken intressant att använda som kurslitteratur där du undervisar? 

Beställ ett kostnadsfritt provexemplar 

Missa inga nyheter!

Vill du ha nyheter om utgivning för universitet och högskola för ditt område?  

Anmäl dig till Gleerups nyhetsbrev

02 Maj 2022