Etik i professionellt lärarskap, 3 uppl

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt
En medveten och gemensam professionsetik bidrar till att utveckla den etiska kompetensen och innebär att lärare får inspiration och stöd för det dagliga yrkesutövandet. Under en vanlig dag i skolan och förskolan uppstår ofta svåra situationer, där lärare måste agera snabbt och många gånger på egen hand. Detta kräver en etisk beredskap.

ETIK I PROFESSIONELLT LÄRARSKAP visar hur reflektion och kommunikation förbereder läraren inför professionsetiska problem. I tre fall beskriver författarna dilemman hämtade ur skolans och förskolans verklighet och resonerar sedan kring de värden som varje fall aktualiserar. Resonemangen fördjupas med hjälp av etiska begrepp och tankegångar. I boken ges också förslag på sätt att förhålla sig till och agera i de olika situationerna, såväl för den enskilda läraren som för personalgruppen i stort. I denna tredje reviderade upplaga har ny forskning och nya riktlinjer för förskolan och skolan inkluderats. Fallbeskrivningarna har också uppdaterats för att ge ökad igenkänning. 

Sara Irisdotter Aldenmyr, professor i pedagogiskt arbete vid Högskolan Dalarna, Kirsten GrØnlien Zetterqvist, TD i religionsfilosofi, och Ann Paulin, gymnasielärare, har alla lång erfarenhet av undervisning i lärarutbildning. 

  • Artikelnr : 51107158
  • Sidor : 168
  • Upplaga : 3.1
  • Utgivningsår : 2021
Recensioner

Publiceras i BTJ-häftet nr 2, 2022.
Lektör Linus Björk

När man är del av en profession där man konstant arbetar med andra människor, kommer det förr eller senare ofrånkomligen att uppstå etiska konflikter för den verksamme. I det läget kan omgivningen förvänta sig att den professionella yrkesutövaren agerar utifrån en medvetenhet om lagstiftning, etiska spörsmål och övrig yrkeskunskap. När man ställs inför problem av sådan art, finns krav att det inte blott är magkänslan som styr. Det gäller lärare i lika hög grad som andra professioner och semiprofessioner. Hur ska läraren förhålla sig till det här i sin verksamhet? Etik i professionellt lärarskap behandlar detta med både blivande och varande lärare som målgrupper. Etisk teori, fallbeskrivningar och en sammanfattande avslutning ger gott underlag för seminarie- och arbetslagsdiskussioner på en högre nivå än just den känslomässiga responsen. I denna tredje upplaga har författarna framför allt tagit hänsyn till ändrade riktlinjer för den svenska förskolan och skolan likväl som till nyare forskningsresultat.