Historiedidaktik i praktiken, 2 uppl

För lärare 4–9

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Att undervisa i historia är både roligt och utmanande. Historieämnets berättande tradition innebär att undervisningen lätt kan göras medryckande med hjälp av färgstarka händelser och personer. Eleverna kan ges möjlighet att leva sig in i levnadsvillkor under andra tider och betrakta sina egna liv som en del av historiens gång. Föreställningarna om dåtid, nutid och framtid samspelar med varandra, och det är lärarens uppdrag att hjälpa eleverna att utveckla sin förmåga att relatera de olika tidsskikten till varandra. Detta är viktigt men inte alltid enkelt, och historieundervisningen ställer höga krav på både lärare och elever. 

Historiedidaktik i praktiken – för lärare 4-9 är en introduktion till undervisning i historia i grundskolan och tydligt grundad i historiedidaktisk teoribildning. Resonemangen i boken är praktiknära och knyter an till kursplanen i historia för grundskolan. 

Kärnan i boken utgörs av fyra kapitel som behandlar centrala kunskaper i historia:  historiska referensramskunskaper, hantering av historiska källor, historieanvändning och historiska begrepp. Dessa diskuteras utifrån ett undervisningsperspektiv, där lärarens didaktiska val står i centrum. I bokens övriga kapitel diskuteras specifika aspekter av historieämnet i relation till undervisningen: begreppet historiemedvetande, bedömning i historia, samt vad forskningen säger om yngre barns lärande av historia. 

Bokens andra upplaga är utvidgad till att omfatta både årskurserna 4-6 och 7-9, och kan även vara användbar för lärare på gymnasienivå.

Bokens redaktörer, Martin Stolare och Joakim Wendell, är båda verksamma vid Karlstads universitet.

Martin Stolare (red.) är professor i historia och forskare vid Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (CSD), Karlstads universitet. 
Joakim Wendell (red.) är historielärare och fil. dr. i historiedidaktik. Han är verksam vid Åsö vuxengymnasium och Karlstads universitet.
Cecilia Axelsson Yngvéus är universitetslektor i historiedidaktik vid Malmö universitet. 
Ingmarie Danielsson Malmros är lektor vid Malmö universitet.
Patrik Johansson är gymnasielektor på Globala gymnasiet i Stockholm samt forskare vid Institutionen för ämnesdidaktik (IÄD) vid Stockholms universitet.
Madeleine Larsson är universitetsadjunkt vid Högskolan Kristianstad.
David Ludvigsson är biträdande professor i historia vid Linköpings universitet. 
Kenneth Nordgren är professor i samhällsvetenskapernas didaktik och verksam vid Centrum för samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (CSD), Karlstads universitet. 
Anders Persson är lektor i historia vid Högskolan Dalarna. 
Joel Rudnert är lektor i historia och historiedidaktik vid Malmö universitet. 
Johan Samuelsson är professor i historia och verksam vid Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (CSD), Karlstads universitet.

 

  • Artikelnr : 51108810
  • Sidor : 184
  • Upplaga : 2.1
  • Utgivningsår : 2023