Lärande, 2 uppl

En introduktion till perspektiv och metaforer

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt
Människan är en flexibel varelse och hon kan lära sig en mängd fysiska och intellektuella färdigheter. En del av det vi kan, snappar vi upp i vardagen i familjen, i kamratkretsen och genom olika fritidsaktiviteter, annat tar vi till oss genom undervisning och systematiskt organiserad utbildning. Ju mer komplext samhället blir, desto längre tid ägnar vi åt utbildning och lärande. Trots lärandets stora betydelse för individ och samhälle, är det svårt att hitta en entydig definition av vad lärande är.
 
Lärande – en introduktion till perspektiv och metaforer introducerar olika perspektiv på lärande som är och har varit framträdande i forskning och diskussion om skola och utbildning under de senaste hundra åren. Hur vi uppfattar lärande spelar en avgörande roll för hur undervisning planeras, genomförs och utvärderas. De föreställningar om – eller metaforer för – lärande som vi lever med, blir utgångspunkter för hur läroplaner formuleras, hur nationella prov organiseras, vad vi ser som god pedagogik i klassrum och andra lärmiljöer och vilka förväntningar vi har på barn, unga och numera också vuxna. De perspektiv som presenteras i boken sträcker sig från behaviorism och neurovetenskap till situerade och sociokulturella traditioner. 

I denna andra upplaga har texten uppdaterats och ett kapitel om lärande ur ett fenomenologiskt perspektiv har tillfogats.  

  • Artikelnr : 51106878
  • Sidor : 200
  • Upplaga : 2.3
  • Utgivningsår : 2022
Recensioner

Publiceras i BTJ-häftet nr 3, 2022.
Lektör Bosse Forsén.

Roger Säljö, professor i pedagogisk psykologi vid Göteborgs universitet och väl renommerad internationellt, bidrar med denna mångfasetterade och tankeväckande text som på ett synnerligen inträngande och spännande sätt lyfter fram och kastar ljus över mycket av den komplexitet som lärande rymmer. Det är en bok om traditioner, teorier, språk, perspektiv och metaforer som på olika sätt påverkar det praktiska handlandet i såväl vardagsmässiga som institutionella lärandesammanhang. Olika klassiska teorier om lärande ges stort utrymme och jämförs i olika avseenden med varandra på ett klargörande sätt. För den pedagogiskt intresserade utgör boken Lärande, nu i utvidgad och uppdaterad upplaga, en stimulerande referenspunkt för viktiga och frigörande samtal om lärandets teori och likaledes mångfaldiga praktiker. Denna upplaga har utökats med ett kapitel samt har uppdaterad text.