Undervisa!

Lärarens didaktiska nycklar

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

I undervisningssituationen ställs läraren inför en rad olika utmaningar. Läraren ska lära eleverna ett tänkt innehåll, skapa relationer, trygghet och studiero samtidigt som undervisningen ska ge ett starkt resultat. Erfarna och framgångsrika lärare har med tiden utvecklat vissa ”tricks of the trade”, metodiska nycklar som gör att undervisningen lyckas. Vissa nyckelområden är viktigare än andra om undervisningen ska ge goda resultat, och vissa metoder och arbetsformer ger bättre resultat än andra. Att förstå hur undervisningens viktiga nycklar kan användas och hur de samverkar är viktigt för alla lärare som vill utveckla sin undervisning.

I den här boken presenterar författarna, utifrån forskning och tydliga exempel, fem nyckelområden:
1.    Lektionens struktur och planering
2.    Uppföljning och utvärdering av lärandet
3.    Rutiner i klassrummet
4.    Språket i undervisningen
5.    Lärgemenskapen

Boken är allmändidaktisk med nycklar som inte är bundna till något särskilt ämne utan är giltiga för de flesta eller alla ämnen. De är också relevanta för alla åldrar i skolsystemet. Såväl svenska som internationella forskare och skolutvecklare deltar som författare i boken. Varje kapitel innehåller reflektionsfrågor samt tips på vidare läsning. 

Boken vänder sig till lärare under utbildning och till yrkesverksamma lärare som vill fördjupa sina didaktiska kunskaper.
Ann S. Pihlgren är filosofie doktor i pedagogik och arbetar som forskningsledare, lärarutbildare, författare, ledar- och skolutvecklare vid Ignite Research Institute. 
Silvia Berenguer, fil. kand., lärare i engelska och specialiserad på TBL, Thinking Based Learning. 
John Björkman är fil.dr. i idéhistoria och lektor vid Södertörns högskola. 
Eleanor Dougherty är amerikansk konsult, specialiserad på med läro- och kursplaneutformning och lärarutveckling. 
Kristina Danielsson är utbildad ämneslärare och professor i svenska med didaktisk inriktning vid Stockholms universitet och professor i svenska vid Linnéuniversitetet. 
Helene Elvstrand är biträdande professor i pedagogiskt arbete vid Linköpings universitet. 
Liza Haglund är fil. doktor i pedagogik och lektor vid Södertörns högskola. 
Karim Hamza är professor i naturvetenskapsämnenas didaktik vid Stockholms universitet. 
Anders Jönsson är professor i didaktik vid Högskolan Kristianstad. 
Peter Liljedahl är fil. dr. och professor i matematikundervisning vid the Faculty of Education vid Simon Fraser University. 
B-O Molander är docent i naturvetenskapsämnenas didaktik vid Stockholms universitet. 
Petri Partanen är fil.dr i kognitiv och pedagogisk psykologi, specialist i pedagogisk psykologi och legitimerad psykolog med över 25 års erfarenhet från förskola och skola. 
Pia Raattamaa Visén är fil. dr. och lektor i språkdidaktik med inriktning mot svenska vid Stockholms universitet. 
Terry Roberts, är fil. dr. och director vid the National Paideia Center, USA, en ideell organisation med syfte att möjliggöra intellektuell utveckling för alla barn. 
Kristof Van Rossem är fil. mg. i filosofi och religion vid universitetet i Leuven, Belgien, där han arbetar som utbildare i filosofi och filosoferande med barn och elever, samt vid Odisee University College i Bryssel där han utbildar i affärsetik. 
Marcus Samuelsson är biträdande professor i pedagogik vid Linköpings universitet, där han leder en forskargrupp som intresserat sig för didaktiskt ledarskap. 
Alexander Sokol, är fil. dr., forskare och pedagogisk utvecklare. 
Martina Wyszynska Johansson är doktor i pedagogik, verksam som lärarutbildare vid Högskolan Väst. 

  • Artikelnr : 51110721
  • Sidor : 248
  • Upplaga : 1.1
  • Utgivningsår : 2024