Lära om språk, 3 uppl

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Lära om språk är en grundbok för alla som studerar och arbetar med språk. Författarna redogör överskådligt för den terminologi och de grundläggande begrepp som utgör basen för alla språkstudier. Boken belyser områden som språkutveckling, inlärarspråk och språkhistoria. Basala grammatiska begrepp med tillämpningar utgör en väsentlig del av innehållet.

Lära om språk har också ett genomgående andraspråksperspektiv. I boken belyses, ur flera synvinklar, den process då inlärare utvecklar sina språkliga färdigheter i andraspråket. Genom att exemplifiera speciella svårigheter inom svenska språket får lärare verktyg att hjälpa elever med svenska som andraspråk på alla nivåer, från förskola till vuxenutbildning, att finna vägar till fördjupad kunskap i svenska.

Den tredje upplagan av boken har utökats kraftigt, bland annat med ny forskning om grammatikalisering och transspråkande. Avsnitt om bland annat teckenspråk har tillkommit, och avsnittet om språkutveckling har fått mer utrymme. Lästips och litteraturreferenser har uppdaterats.

Boken riktar sig främst till lärarstuderande på grundnivå, men kan med fördel användas av alla som är intresserade av de språkliga begrepp som är nödvändiga kunskaper när man studerar språkvetenskapliga ämnen.

Gunilla Rehnqvist, FM, och Gudrun Svensson, docent vid Linnéuniversitetet, har båda lång erfarenhet av andraspråksundervisning inom olika områden som Sfi, gymnasium och lärarutbildning. De arbetade i många år vid Språk- och litteraturcentrum vid Lunds universitet.

  • Artikelnr : 51101033
  • Sidor : 280
  • Upplaga : 3.3
  • Utgivningsår : 2019
Recensioner

Detta är en lärobok om språk och språkvetenskap i allmänhet, och om svensk grammatik i synnerhet. Boken är flitigt använd inom lärarutbildningarna, och den lämpar sig väl som en första bok i ämnet. Första halvan innehåller en genomgång av hur mänskliga språk generellt är uppbyggda. Här finns avsnitt om världens språk, språksläktskap, modersmålsinlärning, andraspråk, teckenspråk och relationen mellan tal och skrift. De grundläggande termerna och begreppen förklaras både sakkunnigt och lättillgängligt. Bokens andra hälft innehåller en gedigen genomgång av svensk grammatik. Lära om språk har ett genomgående andraspråksperspektiv och båda författarna, Gunilla Rehnqvist och Gudrun Svensson, har lång erfarenhet av andraspråksundervisning. […] Denna tredje upplaga har genomgått rejäla omarbetningar och utökningar (cirka 25 procent av innehållet är nytt). Den nya upplagan krävs för den som använder boken som kursbok, och detta är en typisk sådan. Den är genomarbetad och bra. Få kursböcker om språk och grammatik har denna bredd.

Del av recension i BTJ-häftet nr 18, 2019
Lektör Lars-Gunnar Andersson