Skrivundervisningens praktiker

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Hur kan barn och unga få utvecklas som skribenter och samtidigt få vara skrivare här och nu? Eftersom det mesta skrivandet sker i skolan så spelar läraren en avgörande roll för elevernas skrivutveckling. Det är läraren som tolkar läroplaner och kursplaner och sedan omsätter dem till undervisning. Det är läraren som skapar villkoren för skrivandet i klassrummet. Men också elevernas deltagande och initiativ i undervisningen är viktiga när praktiken blir till.
Läsande och skrivande sker alltid i sociala sammanhang. När elever skriver i skolans olika ämnen befinner de sig i någon av skolans många skriftspråkspraktiker. Under sin skolgång deltar de i många olika praktiker, med skilda förväntningar och krav på hur de skrivna texterna ska se ut. I dessa skrivpraktiker kan de både få utvecklas som skribenter och få vara en aktiv och skapande skrivare. Hur skolans många skilda skriftspråkspraktiker blir till är alltså en komplex process där en mängd faktorer samverkar.
Den här boken tar ett helhetsgrepp på skolans skrivundervisning. Bokens kapitel ger rika och mångfacetterade bilder av skrivundervisningens praktiker och förhoppningen är att dessa ska stimulera till samtal om, reflektion över och utveckling av såväl lärares skrivdidaktiska arbete som de praktiker som lärare är verksamma i.

Eva Hultin (red.) är professor i didaktik med inriktning svenska vid Mälardalens universitet. Hennes forskningsintressen är förutom skrivdidaktik också litteraturdidaktik samt frågor som rör utbildning och demokrati. Svenskämnet som samtalsarena hör också till hennes forskningsprofil.

Karin Jönsson (red.) är universitetslektor i svenska med didaktisk inriktning vid Malmö universitet. Hennes forskningsintresse rör läs- och skrivundervisning (literacy) i förskolan och tidiga skolår, litteraturläsning, critical literacy och digitala verktyg i undervisningen.
Martin Göthberg är lektor vid Högskolan för Scen och musik, Göteborgs Universitet och lektor i kombinerat uppdrag vid Högskolan Dalarna och Mora Gymnasium. 

Carina Hermansson är professor i språkdidaktik vid institutionen för pedagogiskt arbete, Högskolan i Borås. 

Caroline Liberg är professor emerita i utbildningsvetenskap med inriktning mot läs- och lärprocesser vid Uppsala universitet. 

Eva Lindgren är professor i språkdidaktik vid Umeå Universitet. 
 

Solveig Malmsten är lektor i svenska vid Institutionen för språk, litteratur och lärande vid Högskolan Dalarna.
 

Marie Nordmark är lektor i svenska och excellent lärare i svenska vid Institutionen för språk, litteratur och lärande, Högskolan Dalarna. 
 

Kristina Persson är universitetslektor i svenska vid Institutionen för språkstudier, Umeå universitet.
 

Catarina Schmidt är docent i pedagogik med inriktning mot språk- och litteraturdidaktik i de tidigare skolåren, F-6. 
 

Peter Ström är lektor i svenska med didaktisk inriktning vid Institutionen för språkstudier, Umeå universitet. 
 

Erika Sturk är fil. dr. i språkdidaktik vid Umeå universitet och projektforskare vid Åbo akademi. 

Maria Westman är filosofie doktor i nordiska språk, docent och universitetslektor i didaktik med inriktning svenska vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet. 
 

 

  • Artikelnr : 51107165
  • Sidor : 176
  • Upplaga : 1.1
  • Utgivningsår : 2023
Recensioner

Skrivundervisningens praktiker

Del av recension publicerad i BTJ-häftet nr 6, 2023. Lektör: Fredrik Eriksson

Skrivundervisning sker aldrig i ett vakuum, utan alltid inom en viss praktik med sina specifika förutsättningar och syften. Så skulle grundantagandet i antologin Skrivundervisningens praktiker kunna sammanfattas. Redaktörer är Eva Hultin och Karin Jönsson och i de tio kapitlen får ett antal forskare från olika svenska lärosäten utveckla vad skrivundervisning i förhållande till skrivpraktik kan vara idag. Några täckta områden är: skrivundervisningens utveckling, skrivande som representation, satsschemats didaktiska potential samt dilemman i bedömning av elevtexter. Språkbruket är akademiskt men inte svårtillgängligt och i de olika kapitlen används i varierande grad elevexempel och andra grafiska figurer. […] Lärarstudenter, såväl som aktiva lärare och andra skrivdidaktiskt intresserade är den uttalade målgruppen och genom en mångfald av exempel från både grundskola och gymnasium utgör boken en initierad utgångspunkt för både nästa lektionsplanering och vidare reflektioner.