Att leda mot skolans mål 4 uppl.

Att leda mot skolans mål 4 uppl.

Vägval och möjligheter

Bok
Ej i lager. Utkommer: 2024-10-15
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Forskning visar att rektorer har en avgörande betydelse för verksamhetens välbefinnande och framgång. Deras ledningsuppgift handlar om att vårda och ta till vara lärarnas engagemang, vara lyhörd för och värna elevernas rätt till en god utbildning och samtidigt hävda skolans demokratiska uppdrag och dess kunskapsuppdrag. I en lekmans öron kan det förefalla enkelt, men givet olika målkonflikter och logikträngsel är det en kvalificerad uppgift som ska genomföras så att det når elever, barn, förskolor och klassrum. 

Boken belyser ett dynamiskt tvärvetenskapligt kunskapsområde – utbildningsledning. De olika kapitlen anknyter till rektorsprogrammets kunskapsområden och behandlar förskolans och skolans legala förutsättningar, styrning och utbildningsledarskap. Bokens första del tar sin utgångspunkt i skolans styrning, legala förutsättningar och dess demokratiuppdrag. Del två belyser olika perspektiv på skolledarskap och pedagogisk ledning inom utbildning. 

Denna fjärde upplaga av Att leda mot skolans mål är grundligt reviderad och uppdaterad med aktuell forskning. Boken består av 16 kapitel, varav 6 är helt nya och övriga är omarbetade och aktualiserade. En rad nya författare bidrar med aktuella ämnen och infallsvinklar som till exempel elevhälsa och vuxenutbildning. Gemensamt för texterna är att de bidrar med förståelse och praktisk kunskap i relation till skolans likvärdighet, relationen mellan ansvar och befogenheter och hur det påverkar rektorers beslutsfattande. 

Olof Johansson är senior professor i statsvetenskap och verksam vid Centrum för skolledarutveckling, Umeå universitet. Lars Svedberg är docent och legitimerad psykolog och är verksam vid Karlstads universitet. Bland bokens övriga författare finns forskare och praktiker inom skilda ämnesområden, som alla har anknytning till uppdraget att leda skola. 
 

  • Artikelnr : 51110974
  • Sidor : 320
  • Upplaga : 4.1
  • Utgivningsår : 2024
Recensioner

Del av recension av Att leda mot skolans mål  3 uppl. i BTJ-häftet nr 21, 2020.
Lektör Elisabeth Sörhuus

Egentligen är denna bok en helt ny antologi med tretton nya kapitel och fyra reviderade sådana. Aktuella teman tas upp, som till exempel frågan om likvärdighet och förstelärarreformen. Flera kapitel handlar om styrning och styrkedjor, där rektorernas roll blir belyst. Historiska tillbakablickar ger perspektiv på dagsaktuella frågor. Varje kapitel avslutas med rubriken "Att fundera på" som ger underlag för diskussioner och egna reflektioner. Det är en mycket kvalificerad samling artiklar, förhållandevis lättlästa och intresseväckande, som ger en bra kunskapsgrund för nya och verksamma rektorer.