Att leda mot skolans mål – vägval och möjligheter 3 uppl.

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt
Forskning visar att rektorer har en avgörande betydelse för verksamhetens välbefinnande och framgång. Deras ledningsuppgift handlar om att vårda och ta till vara lärarnas engagemang, vara lyhörd för och värna elevernas rätt till en god utbildning och samtidigt hävda skolans demokratiska uppdrag och dess kunskapsuppdrag. I en lekmans öron kan det förefalla enkelt, men givet olika målkonflikter och logikträngsel är det en kvalificerad uppgift som ska genomföras så att det når elever, barn, förskolor och klassrum.

Boken belyser ett dynamiskt tvärvetenskapligt kunskapsområde – utbildningsledning. De olika kapitlen anknyter till rektorsprogrammets kunskapsområden och behandlar förskolans och skolans legala förutsättningar, styrning och utbildningsledarskap. Bokens första del tar sin utgångspunkt i skolans lagliga kontext och dess demokratiuppdrag och särskilt likvärdighet. Del två belyser styrning, organisering och kvalitetsfrågor inom utbildning. I bokens avslutande del ger författarna olika ledarperspektiv på skolans praktik.

Denna tredje upplaga av Att leda mot skolans mål är grundligt reviderad och uppdaterad med aktuell forskning. Boken består av 17 kapitel, varav 13 är helt nya och 4 är omarbetade. En rad nya författare bidrar med aktuella ämnen och infallsvinklar. Texter om skoljuridik är t.ex. utvecklade mot olika tillämpningsområden. Här kan nämnas förståelse och praktik i relation till skolans likvärdighet, relationen mellan ansvar och befogenheter och hur det påverkar rektorers beslutsfattande. 

Olof Johansson är senior professor i statsvetenskap och verksam vid Centrum för skolledarutveckling, Umeå universitet. Lars Svedberg är docent och legitimerad psykolog och är verksam vid Karlstads universitet. Bland bokens övriga författare finns forskare och praktiker inom skilda ämnesområden, som alla har anknytning till uppdraget att leda skola. 

Mats Alvesson är professor vid Lunds universitet och arbetar även vid University of Queensland, Australien och City University, London. 

Anderz Andersson är jurist vid Juridiska institutionen Umeå universitet. 

Ulrika Auno är ämneslärare och verksamhetsledare för Regionalt utvecklingsnätverk, RUN, som är ett samverkansforum där Mittuniversitet och kommuner i mittsverige möts kring skolutvecklingsfrågor. 

Göran Bergström är docent i statsvetenskap och verksam vid Stockholms universitet. 

Lena Boström är ämneslärare och professor i pedagogik vid Mittuniversitetet. 

Åsa Bång är doktor i biologi och koordinator för Regionalt utvecklingsnätverk, RUN, som är ett samverkansforum där Mittuniversitet och kommuner i mittsverige möts kring skolutvecklingsfrågor.

Marianne Döös, professor emeritus i pedagogik med organisationspedagogisk inriktning, Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet. 

Håkan Eilard är rektorsutbildare på Karlstads universitet och kursansvarig på Rektorsprogrammet för kursen skoljuridik och myndighetsutövning. 

Mats Ekholm är professor emeritus i pedagogik vid Karlstads universitet. 

Linda Ekström är fil.dr. i statsvetenskap och verksam vid Södertörns högskola. 

Ebba Hildén är doktorand i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet. 

Torbjörn Hortlund är universitetsadjunkt och rektorsutbildare vid Uppsala universitet. 

Mette Liljenberg är lektor i pedagogik vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik vid Göteborgs universitet. 

Tony Mufic utbildningsdirektör i Helsingborg stad. 

Daniel Nordholm är lektor i pedagogik med inriktning mot pedagogiskt ledarskap vid Uppsala universitet. 

Stefan Rapp är professor i pedagogik med inriktning mot pedagogiskt ledarskap vid Linnéuniversitetet.

Katarina Roos, FD. i statsvetenskap. Lektor vid Centrum för skolledarutveckling, Umeå universitet. 

Lena Wilhelmson, docent i pedagogik med inriktning på organisationspedagogik, Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet. 

Björn Åstrand är historiker och har varit akademisk ledare för lärarutbildning och utbildningsvetenskaplig forskning vid Umeå och Karlstads universitet. 

Helen Ärlestig är professor i utbildningsledarskap och föreståndare för Centrum för skolledarutveckling, Umeå universitet. 


  • Artikelnr : 51101613
  • Sidor : 320
  • Upplaga : 3.4
  • Utgivningsår : 2020
Recensioner

Del av recension i BTJ-häftet nr 21, 2020.
Lektör Elisabeth Sörhuus

Egentligen är denna bok en helt ny antologi med tretton nya kapitel och fyra reviderade sådana. Aktuella teman tas upp, som till exempel frågan om likvärdighet och förstelärarreformen. Flera kapitel handlar om styrning och styrkedjor, där rektorernas roll blir belyst. Historiska tillbakablickar ger perspektiv på dagsaktuella frågor. Varje kapitel avslutas med rubriken "Att fundera på" som ger underlag för diskussioner och egna reflektioner. Det är en mycket kvalificerad samling artiklar, förhållandevis lättlästa och intresseväckande, som ger en bra kunskapsgrund för nya och verksamma rektorer.