Nyanlända i förskola och skola, 3 uppl

Rättsliga regler av betydelse för nyanlända barn och elever

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt
Den ökade invandringen, och särskilt då av barn och unga, har inneburit en stor utmaning för det svenska samhället, och inte minst för skolan. Trots att Sverige har en lång tradition av invandring är det först efter millennieskiftet som frågan om skola och migration fått aktualitet. Sverige har i dag en annan elevsammansättning än bara för cirka 20 år sedan, och sedan mitten av 1990-talet har andelen elever med utländsk bakgrund ökat väsentligt. Den här boken behandlar nyanlända barns och ungdomars rättigheter i asylprocessen samt de bestämmelser i skollagen som rör deras rätt till utbildning.

Boken består av två delar. Den inleds med en beskrivning av de olika myndigheter som ansvarar för nyanlända och för asylprocessen, med särskilt fokus på de regler som aktualiseras beträffande barn. I bokens andra del beskrivs de bestämmelser i skollagen och övriga styrdokument som gäller alla barn och elever men som kan vara av särskilt intresse för barn och elever med utländsk bakgrund. De specifika regler som gäller för nyanlända behandlas också.

Denna nya upplaga är föranledd av framförallt de förändringar som skett inom asylrättens område samt de nya regler i skollagen som gäller nyanlända elever i högstadiet. I den här upplagan omfattas även förskolan och de utmaningar och rättsliga regler som gäller där.

  • Artikelnr : 51105550
  • Sidor : 208
  • Upplaga : 3.1
  • Utgivningsår : 2021
Recensioner

Del av recension i BTJ-häftet nr 20, 2021.
Lektör Ann-Catrin Emanuelsson

I denna omarbetade upplaga beskrivs särskilt de nya regler som gäller för högstadieelever i syfte att öka deras behörighet till gymnasiet. En annan nyhet är att även förskolan och de regler som gäller där behandlas samt en del relevanta förändringar inom asylrättens område. Generellt sett belyser författarna de ökade krav som ställs på förskolan och skolan i Sverige vad gäller integration och språkutveckling. För dem som arbetar eller kommer att arbeta med utbildningsfrågor är tredje upplagans uppdateringar viktiga. Stora delar av bokens text är dessutom omskriven. Längst bak återfinns utdrag ur centrala lagar.