Att utvärdera välfärdsarbete, 3 uppl

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Intresset för ett kunskapsbaserat välfärdsarbete ökar. Med hjälp av systematisk utvärdering kan välfärdens verksamheter få kunskap om vad som fungerar. Vilka förändringar har skett för brukarna? Hur hänger dessa förändringar samman med arbetsmetoderna? Hur kan man bedöma verksamheternas kvalitet?

Utifrån dessa tre frågeställningar beskriver författarna olika utvärderingsmodeller som kan användas inom välfärdens verksamheter. De visar på modellernas styrkor och svagheter och i vilka sammanhang de lämpar sig, samt ger en mängd exempel på hur de kan tillämpas i praktiken.

Denna tredje upplaga är uppdaterad enligt ny och aktuell forskning, både svensk och internationell. De teorier som ligger bakom utvärderingsmodellerna har också förtydligats och brukarperspektivet har lyfts fram ytterligare. Barnperspektivet, som numera är reglerat i svensk lag, betonas, liksom sambandet mellan evidensbaserad praktik och utvärdering inom välfärdens verksamheter.

Bengt G Eriksson, professor emeritus i psykiskt hälsoarbete vid Høgskolen i Innlandet, Norge, och i socialt arbete vid Karlstads universitet, och Per-Åke Karlsson, tidigare docent i socialt arbete vid Högskolan i Borås, är båda centrala namn inom svensk utvärderingsforskning sedan många år. I denna upplaga har universitetslektor Helén Olsson, Karlstads universitet, tillfört värdefulla och aktuella kunskaper kring socialtjänstens arbete med barn och familjer.

  • Artikelnr : 51107400
  • Sidor : 240
  • Upplaga : 3.1
  • Utgivningsår : 2022
Recensioner

Publiceras i BTJ-häftet nr 12, 2022.
Lektör Anders Östnäs

I denna tredje upplaga av Att utvärdera välfärdsarbete (tidigare 2008 och 2016) vill författarna spegla den utveckling som skett på utvärderingsområdet sedan 2008. Ny aktuell forskning både nationellt och internationellt har tillkommit. Och det har hänt en hel del på utvärderingsområdet. Denna viktiga bok är indelad i 17 kapitel som bland annat tar upp välfärdsområdets kunskapsområde, etiska förhållningssätt, praktik, processbeskrivning och analys, olika utvärderingsmodeller, evidensbaserad praktik, olika experiment samt avslutningsvis en sammanfattning av utvärderingsarbete av välfärden. Varje kapitel avslutas med en summering. Boken avslutas med slutord, referenser och register. Författarna Bengt G. Eriksson och Per-Åke Karlsson, välfärdsforskare och väl förfarna i utvärderingsarbete sedan decennier, har lyckat väl med både bokens innehåll och den språkliga dräkten. Målgruppen omfattar främst studeranden inom socialt arbete och socialt omsorgsarbete, men även praktiker kan ha nytta av boken.