Barns röster om våld, 3 uppl - att lyssna, tolka och förstå

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Barn som upplever våld i sin familj är en utsatt grupp. Under senare år har hjälpinsatser för denna grupp vuxit fram, men fortfarande behövs mer kunskap bland professionella som arbetar med barn. Barn ska kunna känna sig delaktiga i alla beslut som rör dem, samtidigt som vuxna ansvarar för att barn inte far illa. Hur ska utsatthet upptäckas, utredas och dokumenteras på ett sätt som förenar delaktighets- och omsorgsperspektiven? Kan någon skyddas och vara delaktig på en och samma gång?

Utifrån dessa frågor visar författarna hur ny forskning kan utveckla arbetet med barn som upplever våld hemma. Bokens första del diskuterar förutsättningarna för att nå och förstå barns berättelser om och perspektiv på våld i hemmet inklusive synen på våldsutsatta barn i olika sammanhang. Den andra delen behandlar vad barn säger om våldet, hur de hanterar det och omgivningens bemötande. 

Denna nya upplaga är reviderad och uppdaterad i enlighet med den senaste forskningen på området. Boken innehåller fem nyskrivna kapitel som berör angelägna frågor för alla som arbetar med barn i utsatthet och som speglar de nya behov som har uppstått sedan förra upplagan. Ett behandlar utvecklingen och aktuella frågor i lagstiftning och praktik; ett tar upp barns strategier och ett det sociala nätverkets roll i situationer med våld. De övriga två diskuterar vad barn tycker om delaktighet i utredningsprocesser och vad de säger om stödinsatser.

Maria Eriksson, professor i socialt arbete, Marie Cederschiöld högskola, Elisabet Näsman, seniorprofessor i sociologi, Uppsala universitet och Åsa Källström, professor i socialt arbete, Örebro universitet.

  • Artikelnr : 51107301
  • Sidor : 264
  • Upplaga : 3.1
  • Utgivningsår : 2023
Recensioner

Barns röster om våld, 3 uppl

Del av recension publicerad i BTJ-häftet nr 5, 2023. Lektör: Björn Nilsson

Författarnas syfte med Barns röster om våld är flerfaldigt: dels att på kvalitativ vetenskaplig grund beskriva redskap för reflektion rörande socialtjänstens arbete med barn som utsätts för våld, dels att beskriva aktuell forskning som kan bidra till utveckling av utredningsarbetet med barn inblandade. [...] Texten är informationstät, mångsidig och vilar på solid vetenskaplig grund, vilket gör att målgrupperna – främst personal inom socialtjänsten och vården men även kvinnojourer, politiker och forskare – har stor nytta av de många infallsvinklar och konkreta exempel som tas upp när det gäller barns utsatthet för våld och hur de kan och bör bemötas. Tidigare upplagor bör bytas ut på grund av omfattande revideringar i enlighet med den senaste forskningen på området och, inte minst, fem nya kapitel.