Funktionshinder i välfärdssamhället 5 uppl.

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

De senaste årens förändringar i lagstiftning och organisation av våra välfärdssystem har gjort att de professionella har fått en allt viktigare roll, inte minst när det gäller att säkerställa goda levnadsvillkor för personer med funktionshinder. I ett samhälle där välfärdstjänsterna utförs av en rad olika lokala aktörer läggs också ett större ansvar på individen själv att göra anspråk på de rättigheter som lagstiftningen ger.

Den här boken handlar om livsvillkor för personer med funktionsnedsättning på några centrala områden: arbete och försörjning, stöd i vardagen samt utbildning. Den berör också frågor om anspråk på delaktighet, inflytande, aktivt medborgarskap och mänskliga rättigheter för att hantera de funktionshindrande barriärer som samhället reser.

Boken fokuserar till stor del på välfärdssystemets möjligheter och begränsningar relaterade till funktionshinder. Författaren uppmärksammar också den ökade betoningen på mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning, och vad detta betyder för utformningen av de service- och stödinsatser som ges. En diskussion om olika socialvetenskapliga perspektiv på funktionshinder illustrerar hur dessa perspektiv har förändrats i förhållande till samhällsutvecklingen. 

I denna femte upplaga har samtliga kapitel i boken reviderats och uppdaterats vad gäller terminologi, utformningen av stöd- och serviceinsatser och relevanta policyförändringar. Ändringarna berör bland annat lagstiftning om rätt till sjukpenning, rehabilitering och sjukersättning samt regler på diskrimineringsområdet.

Boken vänder sig till studerande på universitet och högskolor, framför allt inom socialt arbete, beteendevetenskap och vårdvetenskap.

Rafael Lindqvist är seniorprofessor i sociologi, med inriktning funktionshinderforskning, Uppsala universitet.
 

  • Artikelnr: 51107493
  • Sidor: 192
  • Upplaga: 5.1
  • Utgivningsår: 2022
Recensioner

Publiceras i BTJ-häftet nr 8, 2022.
Lektör Anders Östnäs

I Funktionshinder i välfärdssamhället fokuseras på några centrala områden för personermed funktionsnedsättning. Dessa är framför allt arbetsmöjligheter och försörjning, stöd i vardagslivet och utbildning. Andra centrala frågor för personer med funktionsnedsättning är delaktighet, aktivt medborgarskap och mänskliga rättigheter för att kunna övervinna de hinder som samhället skapar. Vilka är möjligheterna och vilka begränsningar finns? I boken finns även en viktig diskussion om socialvetenskapliga perspektiv. Boken, som kan ses som en klassiker i ämnet funktionshinder i välfärdssamhället, är ytterligt informativ, välskriven och inte minst aktuell. I denna femte upplaga har samtliga kapitel reviderats och uppdaterats. Detta gäller inte minst på lagstiftningens område. Rafael Lindqvist, som är seniorprofessor med fokus på funktionshindersforskning vid Uppsala universitet, har lyckats väl med boken. Den vänder sig främst till studerande på universitets- och högskolenivå – socialt arbete, beteendevetenskap och vårdvetenskap – men även professionella inom fältet kan ha nytta av boken.