Social omsorg i socialt arbete

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Hur ska den sociala omsorgen utföras i vårt moderna samhälle, där olika värden ofta kolliderar och där ideal om självständighet och autonomi, jämställdhet och rättvisa kommer till uttryck?

Omsorgen om andra utgör ett kitt som ingår i själva grunden för samhället. Social omsorg handlar om personligt stöd i vardagen som gör att livet kan fortgå med en kontinuitet som känns meningsfull också när funktioner avtar. Men vad som ska göras, av vem och på vilka grunder är ständigt under förhandling. Det pågår en kamp om vilket ansvar familjen, den offentliga sektorn, marknaden respektive frivilligsektorn ska ta för omsorgen.

Boken tar upp den sociala omsorgen både ur ett individuellt perspektiv och ur ett välfärdspolitiskt perspektiv. Samtliga kapitel har en stark fokusering på omsorgens konkreta uttryck i vardagen. Vad krävs i termer av kunskapsutveckling för att gränsöverskridande och ömsesidigt bekräftande möten ska bli möjliga?

Stina Johansson (red.) är sociolog och professor emerita i socialt arbete vid Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet.

Katarina Andersson, universitetslektor och docent, är verksam vid Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet.

Karen Christensen är professor vid Sosiologisk institutt, Universitetet i Bergen.

Lars Evertsson, fil.dr i sociologi och docent i socialt arbete, är verksam vid Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet.

Sofie Ghazanfareeon Karlsson, lektor och fil.dr i socialt arbete, är verksam vid Avdelningen för socialt arbete vid Mittuniversitetet i Östersund.

Annika Taghizadeh Larsson är fil.dr och universitetslektor i Äldre och åldrande, verksam vid avdelningen Åldrande och social förändring vid Linköpings universitet.

Linda Lill är lektor i socialt arbete, verksam vid Institutionen för socialt arbete på Malmö högskola.

Marika Marusarz är fil.dr. och lektor i vårdvetenskap inriktning gerontologisk omvårdnad vid Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Högskolan Dalarna.

Jonas Nordh är statsvetare och har disputerat inom Hälsa och samhälle vid Linköpings universitet.

Ann-Britt Sand är fil.dr i sociologi och verksam som forskare och lektor vid Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet.

Anna Siverskog är fil.dr i Äldre och åldrande och har disputerat vid Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Linköpings universitet.

Maria Sjölund är lektor i socialt arbete och verksam som forskare vid Institutionen för socialt arbete vid Umeå universitet.

Päivi Turunen, socionom och fil.dr i socialt arbete, arbetar som universitetslektor i socialt arbete vid Linköpings universitet.

Veronika Wallroth är fil.dr i Äldre och åldrande och universitetslektor i socialt arbete vid Örebro universitet.

Kari Wærness är sociolog och professor emerita vid Sosiologisk institutt, Universitetet i Bergen.

  • Artikelnr : 40696236
  • Sidor : 256
  • Upplaga : 1.2
  • Utgivningsår : 2017
Recensioner

Del av recension publicerad i BTJ-häftet nr 22, 2017 
Lektör Anders Östnäs 

[…] Social omsorg i socialt arbete innehåller, förutom inledningskapitel, två avdelningar: Perspektiv på omsorg och samhällets ansvar samt Perspektiv på omsorg - ideal möter verklighet. Antologins redaktör Stina Johansson, professor emerita i socialt arbete vid Umeå universitet, har samlat välmeriterade kapitelförfattare från olika lärosäten. Fokus är i första hand på åldrandet och de äldre. Boken, som är välskriven, tar upp både det individuella perspektivet och individen i samhället. Målgruppen är framför allt studenter i socialt arbete och social omsorg.