Socionomen i myndigheten

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt
Vad innebär det att vara socionom och fatta beslut i en komplex praktik? Vilka krav och förväntningar finns på en socionom? Vad präglar ett professionellt förhållningssätt? Denna bok handlar om socionomens myndighetsutövning, med fokus på professionalitet och handlingsutrymme för socionomer som arbetar i myndigheter.

Socionomer utövar sitt yrke i ett spänningsfält mellan olika faktorer. Arbetet påverkas av samhällets förväntningar, rättsliga och organisatoriska krav, professionella grundvärderingar samt förväntningar och behov hos de människor socionomerna möter i sin yrkesvardag.

Med stöd i forskning, lagstiftning och exempel från det sociala arbetets praktik diskuteras utgångspunkter och utmaningar i yrkesrollen som socionom. Boken utgör en god grund för reflektion över vad det innebär att vara socionom och sträva efter att göra gott (etiskt perspektiv), att göra rätt (rättsligt perspektiv) och att göra nytta (resultatinriktat perspektiv).

Boken riktar sig till socionomstuderande och yrkesverksamma socionomer, men också till andra yrkesgrupper som är verksamma inom myndigheter.

Lina Ponnert är socionom och docent i socialt arbete vid Socialhögskolan, Lunds universitet. Hennes forskning rör den sociala barn- och ungdomsvården, förhållandet mellan rättssystem och socialtjänst, samt bedömningsarbete och beslutsfattande.
Kerstin Svensson är socionom och professor i socialt arbete vid Socialhögskolan, Lunds universitet. Hennes forskning handlar i huvudsak om organisationer och professioner med fokus på socialt arbete.
  • Artikelnr: 40695826
  • Sidor: 152
  • Upplaga: 1.3
  • Utgivningsår: 2019
Recensioner

Utdrag ur recension i Socionomen nr 3, 2019
Av Robert Helsing

Vad innebär det att vara socionom (en skyddad yrkestitel i många EU länder, dock inte i Sverige) och fatta beslut i en ytterst komplex praktik? Vilka krav och förväntningar finns på en socionom? Vad präglar ett professionellt förhållningssätt? Boken handlar om socionomens myndighetsutövning, med fokus på professionalitet.

Med stöd i forskning, lagstiftning och exempel från det sociala arbetets praktik diskuteras utgångspunkter och utmaningar i yrkesrollen som socionom. Boken utgör en god grund för reflektion över socionomrollen. Den belyser rollen utifrån tre perspektiv; Att göra gott för enskilda och familjer (etiskt perspektiv), att göra rätt (rättsligt perspektiv) och att göra nytta (resultatinriktat perspektiv).

Boken är unik då den belyser tre viktiga perspektiv för socionomer inom myndighetsutövning. Perspektiv som inte sällan kräver mycket av den enskilde tjänstepersonen. Den har en given plats hos verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Läs och använd den som ett diskussionsunderlag kring den alltjämt pressade yrkesvardagen för myndighetssocionomer!
 


BTJ-häftet nr 10, 2019
Lektör Maria Fridstjerna

Socionomers yrkesutövning är mycket komplex. Vad innebär det i praktiken? Hur kan vi förstå de förutsättningar och utmaningar som präglar socionomers arbete? Författarna […] vill fokusera på vad det innebär att vara professionell inom ramen för en myndighet. Boken syftar även till att belysa förhållningssätt i yrkesutövandet. Makt, etik, handlingsutrymme och respekt är centrala begrepp. På ett mycket överskådligt och pedagogiskt sätt beskriver författarna den miljö som socionomer verkar i samt hur de måste kunna hantera yrkesrollen såväl juridiskt, etiskt som organisatoriskt. De fokuserar framför allt på socionomer som har myndighetsutövning. Författarna har såväl ett svenskt som internationellt perspektiv. Boken är viktig som stöd för både studenter och yrkesverksamma socionomer då den både belyser det sociala arbetets svårigheter och möjligheter. […]