Äldreomsorger i Sverige - aktuell bok

Corona-krisen har satt äldreomsorgen i fokus och blottat flertalet brister. Boken Äldreomsorger i Sverige visar att det finns så stora skillnader över landet när det gäller äldreomsorgens organisering, omfattning och kvalitet att Sverige snarare framstår som 290 välfärdskommuner än som en enhetlig välfärdsstat. Boken visar också att det finns ett ökande gap mellan omsorgens vardag och politikernas utfästelser om en individuellt anpassad och värdig äldreomsorg. Möt författarna Håkan Jönson och Marta Szebehely. 
 


Hur gick era tankar när ni skrev boken? 

– Bakgrunden till boken är spänningen mellan olika ideal som präglar den svenska äldreomsorgen. I lagstiftning och policydokument finns en jämlikhetsambition: tanken att alla äldre, oavsett ekonomiska resurser och bostadsort, ska ha tillgång till lika god äldreomsorg. Samtidigt finns principen om det kommunala självstyret som ger kommunerna stort utrymme att utforma sin äldreomsorg och avgöra till exempel antalet äldreboendeplatser eller generositeten i hemtjänsttilldelning. En tredje princip är idén att omsorgsinsatserna ska vara individualiserade – anpassade efter enskilda äldres önskemål, varierande bakgrund och skiftande livssituation. I boken ville vi undersöka spänningen mellan de här tre idealen genom att samla ett antal projekt som belyser äldreomsorgen ur olika parters perspektiv i olika delar av landet. Hur stora skillnader i äldreomsorgens omfattning, kvalitet och organisering kan vi acceptera och samtidigt hävda att verksamheten uppfyller socialtjänstlagens mål om att främja människors jämlikhet i levnadsvillkor? 

Vilka aktuella frågor tas upp?

– I den politiska och mediala debatten talas det ofta om äldreomsorgen i singularis, som om den var något enhetligt. I boken vill vi visa att det finns många olika äldreomsorger i Sverige. Det finns dels kommunala och lokala variationer och i boken visar vi hur dessa kommer till uttryck i riktlinjer, organisering, upplevelser och möjligheter att ge omsorg. Dels finns det skillnader mellan verksamhetens vardag och de beskrivningar som numera i allt högre grad förs fram för att locka ”kunder”. Vissa äldreboenden erbjuder särskilda aktivitetsinriktningar som Sport & Spa. Kommuner formulerar lokala värdighetsgarantier och någon kommun garanterar att personalen ska hållas uppdaterad om den senaste äldreforskningen. Samtidigt vet vi att en del av personalen saknar omsorgsutbildning och att tidspress i arbetet ofta gör det svårt för personalen att använda sin utbildning. Den här variationen mellan mål och verklighet är viktig att belysa. Problem inom äldreomsorgen tycks ofta ”lösas” genom att ställa upp vackra mål. 

Varför ska man välja denna bok framför andra inom området?

 – Boken bygger på aktuell svensk forskning. Den orienterar om hur äldreomsorgen ser ut i olika delar av Sverige och lyfter samtidigt fram aktuella trender och utmaningar i äldreomsorgens vardag ur ett socialpolitiskt perspektiv. Vi har strävat efter att belysa och foga samman flera nivåer: beskrivningar av äldre hjälpmottagares, anhörigas och omsorgspersonals erfarenheter i olika situationer, genomgångar av riktlinjer och policytexter och en övergripande analys av äldreomsorgens utveckling i siffror och trender. 

Vad får studenterna med sig efter att ha läst boken? 

– Många studenter har egna erfarenheter av att arbeta inom äldreomsorg och då är det lätt att ta den egna verksamheten för given. De studier som redovisas i boken har genomförts inom hemtjänst och äldreboenden i olika delar av landet, och ger därigenom ett vidgat perspektiv på både likheter och skillnader. Samtidigt ger boken en aktuell och ingående beskrivning av hur äldreomsorgens utformning och omfattning har förändrats över tid vilket i sin tur relateras till såväl lagstiftning som politisk retorik.

Vad tycker studenterna är svårt inom området och hur kan boken hjälpa dem att förstå det?

– Äldreomsorgen är en stor och komplex verksamhet. För de studenter som inte har arbetat inom äldreomsorgen ligger den också ganska långt bort från den egna vardagen. Det är därmed lätt att ta till sig den mediala bilden av äldreomsorgen; en bild som ofta är förenklad och periodvis ganska mörk. Genom att presentera variationer bidrar boken till en förståelse av verksamheternas komplexitet, samtidigt som boken ger en god introduktion till de socialpolitiska principer som utgör bakgrunden till dagens äldreomsorg. 

Hur och var kan boken användas? 

– Boken har en given plats inom socionomutbildningen, för studenter som redan har en grundläggande kunskap om äldreomsorgen och om det samhälleliga hjälpsystemet. Boken erbjuder också en möjlighet för beslutsfattare och yrkesverksamma inom äldreomsorgens olika verksamheter till jämförelse och fördjupning. Bokens tema om variationer ger läsaren möjligheten att se bortom den egna verksamhetens villkor och förhållningssätt. Bokens kapitel baseras på aktuell forskning om äldreomsorgens situation och framväxt. Därför kan boken också ses som ett bidrag inom den vetenskapliga och politiska diskussionen om äldreomsorgen och dess framtid. 

Hur går era tankar kring det äldreomsorgslyft som presenterats i dagarna?

– En utbildningssatsning som äldreomsorglyftet är mycket bra om den leder till ökade möjligheter för personalen att förverkliga omsorgstagarnas sociala rättigheter under anständiga anställningsvillkor. Men gapet mellan de politiska utfästelserna och äldreomsorgens vardag har vuxit under många år så det finns anledning att vara vaksam. Krasst uttryckt: Vi kan inte prata oss till en bättre äldreomsorg. Det krävs resurser och det kommer att kosta. Utbildning är viktigt, men det är minst lika viktigt att personalen har möjligheter att använda sin utbildning i det vardagliga arbetet. Idag försvåras detta ofta av tidspress och en alltför detaljstyrd arbetsorganisation.

Hur går era tankar kring äldreomsorgen och Coronapandemin?

– Coronakrisen har satt äldreomsorgen i skarpt ljus och blottat brister som funnits i äldreomsorgen i flera decennier! Äldreomsorgen är underfinansierad, arbetsvillkoren har försämrats och påtagligt många har otrygga anställningar. Förhoppningsvis kommer lärdomarna från pandemin att leda till en positiv förändring. Vi kan dock känna viss oro att alltför mycket fokus kommer att läggas på medicinska frågor på bekostnad av sociala perspektiv, särskilt i äldreboenden. Självklart är det viktigt att minimera smittspridning och att de boende får god medicinsk omvårdnad, men det är också viktigt att det finns utrymme för ett gott socialt liv och att personalen har möjlighet att möta olika äldres varierande emotionella och existentiella behov. Vi vill inte ha sjukhemmen eller långvården tillbaka så utmaningen framöver ligger i att öka den medicinska kompetensen och samtidigt behålla det sociala perspektivet. Svensk äldreomsorg har många brister, men i internationellt perspektiv håller den hög klass. Det är viktigt att inte alla de verksamheter och delar som fungerar väl dras med i ett allmänt prat om katastrofer. Vi vet ännu för lite för att dra de absoluta slutsatserna om den pågående pandemin. 

 

Läs mer om boken Äldreomsorger i Sverige >>

08 Jun 2020