Digitala läromedel skapar inkludering och gemenskap på Varagårdsskolan i Bjuv.

Under de senaste två åren har Varagårdsskolan i Bjuvs kommun använt Gleerups digitala läromedel. Det har medfört en inkludering och gemenskap i klasserna. Funktioner som talsyntes och lättlästa texter är en framgång för att elever med olika förutsättningar och förmåga får möjlighet att utvecklas i egen takt och utifrån egen förmåga. Här skriver pedagogerna David Johansson och Viktor Andrén.

Vi påbörjade våra arbeten på Varagårdsskolan samtidigt som skolan fick tillgång till Gleerups digitala läromedel. Vi har sett utvecklingen på nära håll och vilka funktioner som används och uppskattas, men vi har även stött på ett visst motstånd från såväl elever som pedagoger. 

En digital resa
Det har varit en digital resa, inte bara för elevernas sätt att se på undervisningen utan även för pedagogernas förmåga att utveckla sin digitala kompetens. Den mest märkbara skillnaden har visat sig vara att lättare kunna tillgodose alla elevers olika behov med hjälp av digitala anpassningsmöjligheter. På så sätt har vi skapat en skola för alla, där samtliga kan utvecklas utifrån sina egna förutsättningar.

Vilka funktioner vi använder i Gleerupsportal varierar såklart, beroende på ämne, område och undervisningsmetod. Vi kommer här att redogöra för positiva aspekter, men även vilka förbättringsmöjligheter vi ser i plattformen.

Talsyntes och möjligheten till att ändra språk 
För elever med läs- och skrivsvårigheter är talsyntesen en viktig funktion. Den möjliggör att eleverna snabbt och lätt kan följa med i texten, och på så sätt känna sig mer delaktiga under lektionstid. Vi tycker också att möjligheten att byta språk är väldigt bra, det underlättar för nyanlända som ännu inte behärskar det svenska språket fullt ut. Som lärare kan man lätt känna sig maktlös om man inte har tillgång till sådana verktyg, eftersom det skulle resultera i en större arbetsbörda och ett större behov av studiehandledare. 

Lättare byta språk
Vi har däremot diskuterat möjligheten att göra det lättare för eleverna att byta språk. För tillfället upplever flera elever det som energikrävande att behöva lära sig hur en text översätts och att det är så många steg. Ifall en elev tar till sig kunskap på ett annat språk hade det varit bättre om det funnits en tydligare funktion att byta språk som kräver färre steg för eleven att hantera. Givetvis förstår vi att man inte kan införa samtliga språk på det sättet, däremot kan vissa språk prioriteras, såsom arabiska, dari, farsi och kurdiska med mera.

Effektiviserar arbetet
I slutet av varje kapitel finns funktionen “centrala begrepp”. Detta är något vi är positiva till då den hjälper oss pedagoger att poängtera vikten av begreppskunskap i skolan i allmänhet och i SO-ämnen i synnerhet. Funktionen effektiviserar arbetet för oss pedagoger och i och med detta får vi en naturlig ingång till ett av de tre prioriterade målen på Varagårdsskolan, nämligen att alla ska utöka sitt ordförråd. Något vi däremot skulle önska var att funktionen vidareutvecklades. För tillfället kan eleverna inte interagera med begreppen, de kan endast se dem. Vi hade önskat att det införts en digital “begreppskarta”, eller andra utmanande övningar där eleverna får möjlighet att definiera och arbeta med orden direkt i portalen. På så sätt, tror vi, att motivationsnivån höjs och enkelheten i inlärandet ökar.  

Lättlästa texter ger valmöjlighet
En relativt ny funktion i läromedlet är att eleverna har tillgång till en grundtext och en lättläst text till i stort sett varje artikel. Som alltid ger Gleerupsportal alla elever och pedagoger valmöjligheten att välja vilken text som de ska arbeta med. Det finns såklart en problematik med att låta eleverna endast läsa den lättlästa delen. Vi har exempelvis diskuterat ifall elevens förmåga att analysera och reflektera begränsas när en del av texten utelämnas. Får eleven samma helhetsbild av det innehåll som ska förmedlas?  Det går att diskutera och är en aspekt som pedagogerna bör vara medvetna om vid planering av ett undervisningsupplägg. 

Lättläst skapar förförståelse
Fördelen med att kunna välja en mer lättläst text överväger emellertid eventuell problematik med det. Eleverna kan börja med att läsa den lättlästa artikeln för att få en förförståelse. Eleverna med läs- och skrivsvårigheter upplevs ha lättare att ta till sig den lättlästa versionen. 

Stor vinst att alla arbetar med samma läromedel 
Trots att de som läser en kortare text där innehåll som finns med i grundtexten saknas är det enligt oss en stor vinst i att alla elever arbetar med samma läromedel som har samma utgångspunkter, rubriksättning och upplägg än om några elever behöver använda andra läromedel och verktyg för att ta till sig liknande budskap. Det medför alltså en inkludering och gemenskap i klasserna. Vi anser att funktionen med lättlästa artiklar är en framgång för att elever med olika förutsättningar och förmåga ska få möjlighet att utvecklas i egen takt och utifrån egen förmåga. 

Fortgående projekt
Under våra tre år som pedagoger på Varagårdsskolan har vi arbetat frekvent med Gleerupsportal och lärt känna dess funktioner. Detta är ett fortgående arbete och den mest positiva delen med att arbeta digitalt är att det hela tiden förnyas och att det hela tiden går att förbättra och göra kunskaper mer tillgängliga för elever. Vi är långt ifrån experter på Gleerupsportal men ser med tillförsikt fram emot att arbeta, lära känna och lära oss nya sätt att arbeta med Gleerups digitala läromedel. 

David Johansson lärare So/Sv och Viktor Andrén lärare So/Sv/Eng, Varagårdsskolan, Bjuv

Läs mer om Varagårdsskolan 

Vill du också prova Gleerups digitala läromedel gratis i 30 dagar? 

Eller boka in ett besök av Gleerups för att titta närmare på Gleerups digitala läromedel.

03 Dec 2018