Gästblogg Mia Smith: Vikten av progression för elevernas digitala kompetens

Ett av skolans uppdrag idag är att se till att elevernas digitala kompetens ökar. Från att lära sig hur man använder en sökmotor effektivt till att jobba källkritiskt och att bli en medveten digital konsument. Mia Smith, lärare i engelska och tyska och ämnesspanare för Lärarnas Riksförbund, har bidragit med innehåll kring digital kompetens i Gleerups nya engelska 7-9. Här delar hon med sig av tankar kring hur vi utvecklar elevernas digitala kompetens.

Det finns många som menar att våra elever redan kan så mycket om datorer att det bara är att låta dem jobba vidare, men om man börjar undersöka hur det står till märker man snabbt att det finns stora luckor även hos de elever man tror har bäst koll.

De är fantastiskt duktiga på att spela spel och använda sociala medier, men kan inte ändra språk på en sökmotor eller använda formatmallar i ordbehandlingsprogram. Vems jobb är det att lära ut detta, då? Det är skolans. Och skolan, det är alla vi lärare. Du och jag. 


Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola [...] kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande (Lgr11, 2.2)


Utveckla digitala förmågor i Gleerups nya engelska 
Jag har fått förmånen att vara med och bygga upp ett stödmaterial kring just digital kompetens som en del av det digitala läromedlet Gleerups nya engelska 7-9, och att utveckla övningar för att eleverna tydligt ska få träna på att använda digitala verktyg och utveckla digitala förmågor. 

Att använda sökmotor och digital ordbok 
I arbetet med att utveckla övningar med digitalt fokus till Gleerups nya engelska 7-9 har vi gjort en uppdelning i kompetenser och verktyg. Dessa presenteras i en Toolbox, som finns som stöd när de olika bitarna dyker upp i olika övningar. Kompetenser handlar om grundläggande förmågor som hur man använder en sökmotor på ett effektivt sätt och hur man använder en digital ordbok, men också om källkritik. Verktyg handlar om olika sorters grundverktyg som ordbehandlingsprogram och presentationsmjukvara, men också mer kreativa saker som ordmoln och tankekartor. Genom att bjuda in eleverna att prova olika verktyg bygger de upp en repertoar av möjligheter när de sedan själva vill producera. 

En ständig balansgång här är att välja vilket verktyg eller vilken tjänst man använder som exempel. Jag har försökt fokusera på generella moment som är lika i många olika verktyg och hoppas att eleverna känner igen dessa när de rör sig mellan olika digitala enheter och system. Visst vet man att eleverna har favoriter och att vissa program är vanligare i skolans värld än andra, men uppgifterna ska aldrig vara beroende av vilken sorts verktyg man har vid fingertopparna. 

Att bli en medveten digital konsument och producent
Alla våra elever är redan digitala konsumenter och många av dem är också aktiva producenter på nätet. De bloggar, vloggar och delar med sig av sina och andras saker på olika sätt. En viktig kompetens vi har valt att väva in handlar om att bli medveten om vilka rättigheter och skyldigheter man har när man delar saker på internet. Att filtrera bildsökningar efter delningsrättigheter och kunna hänvisa till källor är kompetenser som inte undervisades när jag själv gick i skolan, men som idag är viktiga byggstenar i våra elevers digitala vardag. Likaså är källkritiken en viktig del, i engelskan som i andra ämnen och därför återkommer frågor övningar genom hela materialet.   

Tydlig progression
Att som lärare få en tydlig överblick över progressionen är allt annat än enkelt. I Gleerups nya engelska 7-9 finns några saker med hela vägen,  till exempel att eleverna ska ange sina källor, och en påminnelse om att ställa in sökmotorn på engelska. Andra saker utvecklas efter hand. Att använda en sökmotor kan verka enkelt, men eleverna får här möta olika sorters utmaningar; att söka utifrån bilder, att välja ut sökresultat med olika toppdomäner, att ställa in sökfiltret efter tid eller region och, att jämföra olika sökord är några exempel. Att skapa en digital presentation som stöd för en muntlig presentation må låta enkelt, men även här läggs nya moment till efter hand; att använda övergångar, att infoga punktlistor, att använda stödlinjer, att ändra format eller tema. Genom att instruera eleverna att använda en viss funktion får de ökad förståelse för de funktioner som finns och har sedan fler verktyg i sin egen digitala verktygslåda. 

Ett klokt arbetslag samtalar om denna progression för att gemensamt kunna ta ansvar för vilka delar som presenteras för eleverna. Gemensamma ramar och kommunikation mellan ämnen och lärare ger eleverna kontinuitet. Kanske passar vissa delar mer naturligt in i vissa ämnen än andra och ofta, finns det möjlighet att samarbeta över ämnesgränserna. 

Målet – digitalt kompetent elever
Vad är det då vi vill uppnå? En elev som efter grundskolan är trygg i att ta sig ut på nätet, som reflekterar över det hen läser och ser. En elev som tar sig tid att göra saker på rätt sätt, och följer de lagar och regler som finns. En elev som vågar vara kreativ och som har många verktyg att välja från för att skapa digitalt. En elev som möter ett nytt digitalt verktyg, men som snabbt förstår hur det fungerar, eftersom många av de funktioner och begrepp som presenteras är bekanta sedan tidigare. Och jag hoppas att en elev som har arbetat med Gleerups nya engelska 7-9 kommer fixa allt detta. En digitalt kompetent elev!

Exempel på övning med digitalt fokus 
Jag har arbetat mycket med digitala kartor i mitt eget klassrum. Just nu kan du titta på exemplet från Gleerups nya engelska till avsnittet ”Migratory animals”. I den här uppgiften får eleverna träna både på kompetenser som att filtrera sökresultat och med verktygen digitala kartor och presentationsverktyg. Samtidigt har de, när uppgiften är avslutad, lärt sig mer om migrerande djur i Serengeti nationalpark i Tanzania.   

Mia Smith
Följ mig på Lärarförbundets blogg

Nyfiken på Gleerups nya eneglska 7-9
Prova gratis i 30 dagar


 

17 Sep 2018