Gästskribent Inger Cleland - Hållbarhet i företagsekonomi

Hållbarhetsfrågor och miljöfrågor är högaktuella och vikten av ett långsiktigt förhållningssätt genomsyrar undervisningen i många ämnen. Inger Cleland skriver idag om hållbarhet, etik och företagsekonomi. Hon är läromedelsförfattare till läromedlet Balans Företagsekonomi, i grunden civilekonom och har lång erfarenhet av undervisning på gymnasiet och Komvux.Det är vår eller till och med sommar i hela landet, enligt SMHI! På agendan finns förutom väder och vind även frågor och diskussioner om klimatet, med allt från Nordpolens smältande isar till eldningsförbud på många platser. 

Hållbarhet i undervisningen
I mina klasser jobbar vi explicit med hållbarhet. I nya klasser vars kunskaper om hållbarhet jag inte känner till, låter jag eleverna arbeta med det begreppet i läromedlet Balans. Där får eleverna lära sig och arbeta med ämnesområdet ur flera perspektiv - globalt, nationellt och på individnivå. På global nivå utgår vi från FN:s 17 globala mål,  på företagsnivå exempelvis Corporate Social Responsibility, CSR. På individnivå talar vi bland annat om vikten av jämlikhet och hälsa samt motverkan och hantering av stress och mobbing.

Etik
Ytterligare en aspekt som är relevant är etiska frågor och dilemman. Tomas Brytting som forskar inom området företagsetik menar att en utgångspunkt kan vara: ”ett individuellt ansvar för det gemensamt bästa”. Och i Balans 2:s beslutsmodell beaktas just det etiska perspektivet i en beslutsprocess.  

Globala mål i elevens arbetsprocess
När det exempelvis var dags för mina elever i årskurs 2 att göra en egen marknadsundersökning var ett krav att de skulle utgå från ett eller flera globala mål när de formulerade syftet med undersökningen. Oavsett vad de undersökte fick de svar som alla hade en tydlig koppling till de globala målen. För eleverna är det numer självklart att hållbarhet är en aspekt i företagsekonomiska uppgifter och projekt. 

Denna vår har eleverna i årskurs 2 gruppvis börjat fundera kring produkt och affärsidé inför höstens start av UF-företag. I alla grupper finns så här långt minst en koppling till de globala målen och hållbarhet.  

UF och hållbarhet
Ung företagsamhet, UF, är ett koncept som innebär att elever under ett läsår startar, driver och avvecklar ett eget UF-företag. Detta läsår har drygt 31 000 elever drivit knappt 10 000 UF-företag i Sverige. UF arbetar aktivt för en ökad medvetenhet om hållbarhet hos de elever som driver UF-företag. På UF Sthlm:s regionala mässa märktes tydligt att allt fler UF-företag strävat efter att formulera hållbara affärsidéer.

Den av mina klasser som i år har startat, drivit och avvecklat sina UF-företag fick i kursens början arbeta med Balans 2:s första block Företagens roll i samhället. För dem har det varit naturligt att utgå från globala mål och hållbarhet i sin affärsidé och affärsplan. Ett av dessa UF-företag, VitaBite UF,  har producerat och sålt B-vitaminberikade tuggummin, vann den regionala tävlingen Årets affärsplan. Detta innebar att de gick vidare till SM i UF, där de fick en delad silverplats för Årets affärsplan. 

Sommarledighet
Ja, terminen är snart slut och såväl elever som lärare får välbehövliga sommarledigheter för återhämtning och reflektion inför nästa läsår, som även det kommer att gå i hållbarhetens tecken.

Inger Cleland 

04 Jun 2019