Gästskribent Jenny Edvardsson - att närma sig texter med loggskrivande

Hur utvecklar man elevernas läsförståelse? Hur kan man ge dem hjälp och verktyg att närma sig en text? Jenny Edvardsson, lärare och författare till Metafor för gymnasiet, har låtit sina elever arbeta med loggskrivande. Här beskriver hon hur metoden kan användas. Passa på att inspireras inför din planering! 

Innan vi gick på jullov fick mina elever rösta fram vilken bok de ville läsa under vårterminen. De önskade alla en och samma bok, Mats Strandbergs roman Slutet från 2018. Jag blev glad av deras val. Slutet är en bok som väcker många tankar och känslor och där det finns mycket att diskutera. Just det där med tankar och känslor var något som jag tog fasta på när jag sedan började planera hur vi skulle arbeta med boken. 

Text & Tanke-logg 
Jag bestämde att eleverna under hela läsningen skulle föra en logg, där de fick reflektera på egen hand över det de läst. Loggen skulle vara en Text & Tanke-logg. Det är en logg som utgår från citat som man sedan kommenterar. För att det skulle vara enkelt för eleverna fick de ut ett delat dokument med en färdig logg-mall. Till mallen hade jag även tagit fram ett antal inledningar som de kunde ha som stöd när de skulle skriva sina reflektioner. 

Efterhand som de läste fyllde de på med loggar. Loggarna fick eleverna sedan använda i de samtal som vi hade vid varje lässtopp. I smågrupper fick de gå laget runt och berätta vad de reagerat på och vilka tankar och känslor som läsningen väckt hos dem. 

Arbetssättet finns beskrivet till ett par skönlitterära texter i läromedlet Metafor 2. Här hittar du mall och beskrivning för Text & Tanke-logg: Närma dig texten Selma Lagerlöf Gösta Berlings saga ur Metafor 2

Som lärare kan jag följa deras läsning
Det finns många anledningar till att arbeta med en läslogg. En är att jag gärna vill se vad det är mina elever reagerar på i en text. När de skriver loggar, som delas med mig, kan jag följa deras läsning och också se om de exempelvis har missförstått något eller om det finns saker som borde diskuteras i klassrummet. Jag kan enkelt kommentera antingen direkt i dokumentet eller muntligt under kommande lektion. 

Möjlighet att koppla till sig själva
Loggen ger eleverna möjlighet att koppla läsningen till sig själva, till annat de läst eller till något i sin omvärld. De kan reagera på språket, ha tankar om karaktärerna och deras agerande eller ha åsikter om hur författaren byggt upp sin text. Då alla läsare går in i en text med sin förförståelse och sina erfarenheter blir läsningen individuell. Det som en läsare reagerar på behöver en annan läsare inte ens lägga märke till. I loggarna blir detta tydligt. 

Utgå från loggen i samtal
Loggarna blir också en bra grund att utgå ifrån vid samtal och diskussioner. En del elever har svårare än andra att prata helt fritt. När de har sina loggar framför sig har de ett naturligt stöd och jag har märkt att det gjort att alla blir delaktiga i samtalet. Alla kanske inte talar lika mycket men alla säger något. 

Ta del av de andras läsningar 
Eleverna får genom loggarna syn på sin egen läsning men också i de efterföljande samtalen del av andras läsning. De får sätta ord på sina tankar och de får höra vad det är för saker som klasskompisarna reagerat på. Andra synvinklar och perspektiv läggs till de egna och en större förståelse för texten växer fram. 

Mycket olika loggar
Loggarna kunde se mycket olika ut. Jag hade några elever som skrev långa reflektioner och jag hade några elever som inte skrev mycket mer än ett par meningar per logg. Nedan ser du utdrag ut två olika elevers loggar. Det som är gulmarkerat är sådant som jag kommenterat (mina kommentarer är inte med på bilden).
 


 


 


När jag i framtiden kommer att arbeta med andra skönlitterära böcker kommer jag med största sannolikhet att arbeta med reflektionslogg igen. Jag tycker att den, trots sin enkelhet, har ett stort värde.

Vill veta mer om vårt arbete med romanen Slutet kan du läsa vidare på bloggen Jenny på Wendes

Jenny Edvardsson

Nyfiken på Metafor?
Läs mer om serien och bläddra i smakprov eller prova gratis i 30 dagar.

13 Maj 2019