Gemensam lärmiljö främjar likvärdigheten i Skövde kommun

I Skövde kommun har en ambitiös satsning på digitala läromedel inletts med syftet att främja likvärdigheten mellan kommunens skolor. Verksamhetsutvecklarna Sara von Seth och Christina Stark har nu siktet inställt på att också säkerställa en likvärdig användning i kommunen.

asset_image

Idag har grundskolorna i Skövde kommun en gemensam lärmiljö i Gleerups portal. Sara von Seth och Christina Stark är verksamhetsutvecklare i kommunen, med särskilt fokus på digitalisering.
 
– De främsta fördelarna med digitala läromedel på alla kommunens skolor är likvärdigheten vilket också underlättar vid skolbyten och lärarbyten, säger Christina. 
 
–  Jag ser dessutom möjligheten till samarbete och idéutbyte som en ytterligare stor fördel med digitala läromedel. Här skulle vi kunna göra så mycket mer insatser för lärare, att ses ämnesövergripande och jobba kollegialt, säger Sara.

Likvärdig användning viktig 
Efter den första inkörningstiden finns nu en önskan om att utveckla användandet av de digitala läromedlen på skolorna runt om i kommunen. Att få till en likvärdig tilldelning och  användning av digitala läromedel är en utmaning.

Som en del i detta har en omfattande enkät genomförts för att få en överblick av nuvarande användning och identifiera både befintliga styrkor och områden för utveckling.

– Vi är absolut nöjda med enkätens resultat, ett högt deltagande, engagemang och fylliga svar, säger Christina. 

– De främsta vinsterna som lärarna lyfter är enkelheten och tillgängligheten. Många betonar att det är enkelt att använda digitala läromedel från Gleerups och underlättar både planering och undervisning, säger Sara. 

Jag ser möjligheten till samarbete och idéutbyte som en ytterligare stor fördel med digitala läromedel. Här skulle vi kunna göra så mycket mer insatser för lärare, att ses ämnesövergripande och jobba kollegialt, säger Sara.

Viktigt att elever tränar på digitala texter
Vikten av att eleverna får lära sig att arbeta digitalt framhålls också i enkäten.

– Att elever får träna på att läsa texter digitalt är viktigt för förberedelserna inför digitala nationella prov. Digital läsning är multimodal och interaktiv vilket gör att läsaren behöver kunna tolka de intryck som denna miljö medför, säger Christina. 

Utmaningar som lärare lyfter är hur ett nytt arbetssätt tar tid att komma in i, att eleverna behöver variation, digital kompetens och att inte tappa fokus.

–  Det som bekymrade oss var det här med risken för ensamarbete i grupp, säger Sara.

– Det är viktigt att variera själva användningen av digitala läromedel så att elever inte lämnas till ensamarbete. Läraren kan visa läromedlet från sin dator genom projektor för att tillsammans gå igenom olika delar. Det blir viktigt att använda läromedlet på ett aktivt och varierat sätt och inte bara låta eleverna jobba på enskilt, fortsätter hon.
 

Att elever får träna på att läsa texter digitalt är viktigt för förberedelserna inför digitala nationella prov. Digital läsning är multimodal och interaktiv vilket gör att läsaren behöver kunna tolka de intryck som denna miljö medför, säger Christina.

Använda framgångsfaktorer
Resultaten från enkäten fungerar nu som grund för vidare diskussioner och åtgärder för att höja kvaliteten på undervisningen. Man vill också lära av goda exempel:

– Vi har exempel på skolor där jag upplever att det fungerat väldigt väl med att använda digitala läromedel. Så det ska vi nyttja. Vad har de gjort? Varför lyckades de? säger Sara. 

– Det vi sett där att lärarna gör det tillsammans och samarbetar. Det finns så mycket vi kan hämta därifrån i framgångsfaktorer, fortsätter hon. 

Nästa steg 
Att nu fokusera på lärarnas förmåga att använda den digitala tekniken i sitt arbete är nästa steg på den digitala resan. I sin tur skapar det nya diskussioner om hur digitala verktyg och läromedel bäst kan stödja undervisningen.

– Dessutom tar vi hjälp av utbildningspaket från Gleerups. Här uppskattar vi bredden och variationen som handlar om till exempel språkutveckling eller digital läsning, allt det här som sätter läromedlen i ett sammanhang. Verkligen jättebra, säger Sara. 

– Vi har ju egentligen helt andra möjligheter just utifrån likvärdigheten med digitala läromedel nu. Här kan man göra det till nätverkande mellan skolor och mellan lärare ämnesmässigt också. Det är nästa steg egentligen skulle jag säga, avslutar Christina.

Låt skolan prova digitala läromedel gratis! 

Har din skola ännu inte provat Gleerups digitala läromedel? Prova digitala läromedel kostnadsfritt – som enskild lärare eller flera lärare tillsammans med elever på skolan. Välj det som passar dig!

Prova gratis!

03 Apr 2024