Gleerups digitala läromedel skapar förutsättningar för ett kooperativt lärande

På Böleängsskolan i Umeå skapar digitala läromedel förutsättningar för ett kooperativt lärande och gör det lättare att anpassa och variera undervisningen. Här berättar tre lärare på Böleängsskolan om sitt arbete.

På Böleängsskolan arbetar vi sedan några år tillbaka för att förbättra tillgängligheten och delaktigheten på skolan för att skapa en lärmiljö som är inkluderande för alla. Att ha en inkluderande lärmiljö handlar både om att förutsättningarna finns för att man ska kunna vara med, men även om att man ska kunna delta på lika villkor. Vårt uppdrag är att undervisa på ett sätt som ger alla elever optimala möjligheter till utveckling. I detta arbete har dels digitaliseringen och dels ett kooperativt lärande varit skolans prioriterade utvecklingsområden. Gleerups digitala läromedel fyller för oss en funktion inom båda dessa områden. 

Kooperativa lärandet
Det kooperativa lärandet går ut på att elever samarbetar och drar nytta av varandras kunskaper och pedagogens uppgift är att strukturera detta samarbete. Ett sociokulturellt och relationellt perspektiv ger lyckade skolresultat med elever som blir mer aktiva och delaktiga.

Tydlig sammanfattning efter varje arbetsområde
I läroplanen betonas den begreppsliga förmågan. Eleverna ska kunna förstå innebörden av begrepp, relatera begreppen till varandra samt använda begreppen i rätt sammanhang. Den tydliga sammanfattningen av viktiga begrepp efter varje arbetsområde i Gleerups digitala läromedel ger pedagoger och elever ett bra stöd. Arbetet med begrepp kan med hjälp av Gleerups digitala funktioner ske på ett tydligt och strukturerat sätt. Eleverna uppskattar när ord markeras i en text och de snabbt kan få en förklaring av dess innebörd. 

Underlättar planeringen
För att eleverna ska få en djupare förståelse och att begreppen ska bli en naturlig del av deras egna språk har vi tränat begreppens användning med hjälp av kooperativt lärande. Några av de strukturer vi använt är sortering och fråga, fråga, byt. Gleerups digitala läromedel underlättar planeringen och genomförandet av dessa strukturer eftersom jag kan utgå från läromedlets funktioner. De ämnesspecifika begreppen är tydligt förklarade och lätta att hitta. För att nå ännu fler elever hade en visualisering av begreppen dock varit önskvärt. 

Skapar tillgänglig undervisning
När vi arbetar med att ta ut centrala begrepp från en text kan eleverna genomföra det utifrån sina förutsättningar. Några elever väljer att i lärpar läsa texten medan andra väljer att lyssna på innehållet för att sedan kunna identifiera viktiga ord och sammanfatta innehållet. För att skapa en tillgänglig undervisning är struktur en viktig komponent. Uppstarten av ett nytt kapitel i alla arbetsområden i det digitala läromedlet ser varje gång ut på samma sätt. Det blir ett mönster som eleverna känner igen där det centrala innehållet, målet med kapitlet och viktiga begrepp tydligt framgår varje gång. 

Inkluderande miljö 
Det digitala läromedlet gör det lättare att anpassa och variera undervisningen. Gleerups digitala läromedel är enkelt att koppla till det kooperativa lärandet och främjandet av goda relationer vilket leder till en inkluderande lärmiljö. 

Victoria Winther, klasslärare Sv/So Böleängsskolan
Karolina Lidén Ståhl, speciallärare Böleängsskolan
Ulf Edmundsson, klasslärare Ma/No Böleängsskolan

Läs mer om Böleängsskolan

Vill du också prova Gleerups digitala läromedel gratis i 30 dagar? 

28 Jan 2019