Gästblogg Torbjörn Ott: Mobiltelefoner i skolan – politik och forskning 

Mobiltelefoner i klassrummet är ett hett ämne i debatten och ses ofta som ett problem. Forskaren Torbjörn Ott har visat att mobiltelefonen istället borde ses som ett integrerat verktyg för lärande i skolan. Här presenterar han sin egen och annan aktuell forskning kring mobiler i skolan. Torbjörn Ott är också aktuell som föreläsare på Gleerups inspirationskväll och After School för skolledare och lärare den 16 maj. Det är valår och när det gäller skolfrågan startade valrörelsen redan under januari i och med att frågan om att förbjuda mobiltelefoner i skolan blossade upp igen. Det gör den ofta när det är valår. Precis som det brukar vara är det Liberalerna och Jan Björklund som driver frågan, men den här gången hakar Socialdemokraterna mer aktivt än tidigare på förbudståget. 
    
Forskning kring debatten om mobiler i skolan
I min forskning har jag bl.a. studerat den offentliga debatten kring mobiltelefoner i skolan under tidsperioden från 1996 fram till 2012 (Ott, 2014). Efter det har jag fortsatt följa debatten, men inte som forskning. I debatten finns det ett visst mönster. Det framträdde i debatten mellan 1996 till 2012 och det har sedan fortsatt att upprepas. Det är framförallt två faktorer som gång efter annan triggar igång debatten - valår och ny teknik. 
        
Förbudsförespråkare liten framgång
Egentligen är frågan om mobiltelefoner i skolan en märklig stridsfråga vid ett val, eftersom motståndarna till mobilförbud på politisk nivå är så få. Vid tidigare val har t.ex. socialdemokraternas utgångspunkt närmast varit att det är en självklarhet att mobilerna inte ska användas i skolan, men att det finns viktigare skolfrågor. Det kan också tyckas märkligt att frågan om mobiltelefoner i skolan har sådan livskraft. Denna livskraft är ironiskt nog också en signal om hur lite framgång de som förespråkar förbud har haft. 

Ny teknik leder till debatt och panik 
Den andra faktorn som går igen i debatten är alltså ny teknik. Mellan 1996 och 2012, skapade nya funktioner som sms, mp3-spelare, kamerafunktion m.m. i omgångar rubriker och beskrevs som störningar i elevernas arbetsmiljö. Vi kunde se det igen 2015 när Snapchat slog igenom på bred front och förbudsivrarna under en period innan debatten ebbade ut fick nytt vatten på sin kvarn. I år är kopplingen till ny teknik lite otydligare.
    
Dagens debatt innehåller mer forskning
Debatten ser ändå inte exakt likadan ut nu 2018 som under perioden 1996-2012. I dagens debatt finns forskning och vetenskap glädjande nog med lite mer i samtalet. Det forskas mycket kring användningen av mobiltelefoner i skolan och det märks i media. Dagens nyheter har t.ex. haft ett par större artiklar som har lyft fram forskningen kring mobiler i skolan (Arbman 2018, 31 jan, Arbman, 2018, 8 mars). Den typen av artiklar fanns inte tidigare. Forskarna som studerat mobiltelefoner i skolan och som kommer till tals i artiklarna i DN lyfter inte fram förbud mot mobiltelefoner i skolan som ett eftersträvansvärt förhållningssätt till tekniken. Argumenten för förbud kommer ofta istället från annat håll, t.ex. politiker och andra förståsigpåare som mer svepande hänvisar till forskning. Frågan om förbud kompliceras också av att det i flera internationella studier visat sig att förbud och restriktioner mot mobiltelefoner inte alltid får avsedd effekt. Förbuden bidrar inte till att mobiltelefonerna försvinner ur skolmiljön (Charles, 2012; Kukulska-Hulme 2009; Europeiska kommissionen, 2013)
    
Uppkopplade klassrum
I Sverige har det under senare år växt fram en allt bredare bas av inhemsk forskning kring mobiltelefoner i skolan och det pågår flera intressanta forskningsprojekt på området. Några av dem kan nämnas lite närmre, men det finns fler. Vid Karlstads universitet forskar man kring Uppkopplade klassrum. Det är ett forskningsprojekt som leds av Christina Olin-Scheller och Marie Tanner och som bedrivs tillsammans med Helsingfors universitet/Åbo Akademi. De studerar vad gymnasieelever gör med sina mobiltelefoner i klassrummet. De släppte en pilotstudie som fick viss uppmärksamhet 2015, som visade att på högstadiet var mobiltelefonerna inte ett så stort problem som debatten många gånger ger intryck av. Eleverna var medvetna om hur de använde mobilerna och det var framför allt i mellanrummen mellan olika aktiviteter som eleverna passade på att titta på sina mobiler. 

Gymnasieelever vill använda mobiler i skolarbetet
Vid Umeå universitet finns bl.a. Anders D. Olofsson som i sin forskning bl.a. finner att gymnasieelever efterlyser fler möjligheter att använda sina mobiler i skolarbetet. Vid Mittuniveritetet finns bl.a. Jimmy Jaldemark som bedriver forskning kring användningen av mobil IT och mobilt lärande. Vid KTH finns t.ex. Stefan Hrastinski som bl.a. forskar på användningen av mobil IT för lärande. Där finns också doktoranden Tiina Leino-Lindell som studerar hur mobiltelefoner används av högstadieelever för problemlösning i skolarbetet. Vid Göteborgs universitet finns bl.a doktoranden Anita Grigic-Magnusson som också hon bedriver forskning på användningen av mobiler på högstadiet. 

Mobil som verktyg      
Min egen avhandling genomförde jag vid Institiutionen för tillämpad IT vid Göteborgs universitet. Den hette Mobile Phones in School - From Disturbing Objects to Infrastructure for Learning (Ott, 2017) och i den undersökte jag förutom den offentliga debatten, hur gymnasielever ser på mobiltelefoner i skolan och vad gymnasielärare tillåter eleverna att använda sina mobiltelefoner till i undervisningen. Resultaten visar att medan den offentliga debatten cykliskt drabbats av panik kring den nya tekniken, har funktionerna sakta men säkert blivit verktyg som eleverna använder för att bedriva skolarbete. Det ser vi nu också med Snapchat. Om man som lärare upplever det som störande när eleverna snappar, ska man ha i åtanke att det också ofta är på Snapchat som de organiserar sig i klass- eller ämnesgrupper för att stödja varandra i skolarbetet.  

Integrera mobiler tydligare i undervisningen    
För att avslutningsvis återknyta till frågan om att förbjuda mobiltelefoner i skolan är risken nog stor att ett förbud mot mobiltelefoner inte blir bara ett förbud mot störande användning. Det skulle också innebära ett förbud mot ett verktyg som eleverna använder för sitt skolarbete. Det i sin tur hindrar utvecklingen av nya och bättre metoder att använda den moderna teknologin för lärande. Jag tror därför att man som aktiv i skolfrågor snarare än att blicka mot förbud mot mobiler i skolan behöver fundera över hur mobiltelefonerna tydligare kan integreras i undervisningen. 

Torbjörn Ott

Referenser
Arbman, H. (2018, 31 jan). ”Låt mobiltelefonerna användas i klassrummet”. Dagens Nyheter. Hämtad 2018-04-22 från: https://www.dn.se/insidan/lat-mobiltelefonerna-anvandas-i-klassrummet/
Arbman, H. (2018, 8 mars). Forskning: Mobilen inget orosmoment i klassrummet. Dagens Nyheter. Hämtad 2018-04-22 från: https://www.dn.se/insidan/forskning-mobilen-inget-orosmoment-i-klassrummet/
Charles, A. S. (2012). Cell phones: Rule-setting, rule-breaking, and rela¬tionships in classrooms. American Secondary Education, 40(3), 4-16.

European Commission. (2013). Survey of schools: ICT in Education. Bench¬marking access, use and attitudes to technology in Europe´s schools. https:// ec.europa.eu/digital-agenda/sites/digital-agenda/files/KK-31-13- 401-EN-N.pdf Accessed 20 may 2017. 

Kukulska-Hulme, A., Sharples, M., Milrad, M., Arnedillo-Sánchez, I., & Vavoula,G. (2009). Innovation in mobile learning a European perspective. International Journal of Mobile and Blended Learning (IJMBL), 1(1),13–35.

Ott, T. (2014). A historical materialist analysis of the debate in Swedish print media on mobile phones in school settings. International Journal of Mobile and Blended Learning, 6(2), 1–14.

Ott, T. (2017). Mobile phones in school: from disturbing objects to infrastructure för learning. Göteborg: Göteborgs universitet. https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/53361/1/gupea_2077_53361_1.pdf

Föreläsning och After School 16 maj
Välkommen till en kostnadsfri föreläsning och After School med Torbjörn Ott den 16 maj. Han kommer att belysa frågor som: Varför det är så svårt att förbjuda mobiltelefoner i skolan? Är ett förbud att eftersträva? Kan mobiltelefonerna bidra till att undervisningen kan göras mer relevant för eleverna? Anmäl dig redan idag
 

25 Apr 2018