Sju tips för ett digitalt arbetssätt i ditt klassrum

Höstterminen är igång och nu har också förändringar i läroplaner och kursplaner börjat gälla. Digitalisering och digital kompetens lyfts fram och tydliggörs för att skolan ska förbereda elever för fortsatta studier och arbetsliv i ett digitaliserat samhälle. För dig som redan jobbar med digitala läromedel eller just ska börja har vi samlat sju tips för att lyckas med ett digitalt arbetssätt. 


De förändringar i styrdokumenten som nu börjar gälla ska bidra till att barn och elever utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhället. Bland annat står att elever ska kunna använda och förstå digitala verktyg och medier, ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik samt kunna lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med användning av digital teknik. Läs mer om vilka förändringar som gäller ämne för ämne

Allt fler skolor väljer idag digitala läromedel där självrättande uppgifter, filmer och interaktiva simuleringar fördjupar lärandet. Funktioner som anpassar innehållet efter elevers olika behov möjliggör en inkluderande undervisning. Här kommer sju tips som hjälper dig lyckas med ett digitalt arbetssätt.


1. Inse potentialen i digitala läromedel

Ett digitalt läromedel ger helt andra möjligheter än en tryckt bok och skapar helt andra förutsättningar, arbetsformer och arbetssätt. Lärmiljön blir helt enkelt mer tillgänglig för fler elever om du använder ett digitalt läromedel som bas och utgångspunkt i din undervisning. 

I Gleerups digitala läromedel finns inbyggda funktioner, som gör att innehållet kan anpassas efter alla elevers olika behov. Till exempel kan du ändra bakgrundsfärg, storlek på text samt få ett textavsnitt uppläst. Nya funktioner som läsguide, lättläst textversion och studiestöd på modersmål hjälper elever till att inhämta kunskap och utveckla förmågor utifrån sina förutsättningar. 

Fördjupa dig i vilka funktioner du kan använda i ditt klassrum. Lagom till höstterminen finns en mängd nya filmer kring smarta funktioner i Gleerups digitala läromedel


2. Jobba ämnesövergripande och tematiskt

Digitala läromedel kan effektivisera din undervisning och spara dyrbar tid. Med planeringsverktyget i Gleerups digitala läromedel skapar du egna teman och planeringar direkt i dina digitala läromedel. Därmed blir det enklare att leva upp läroplanens krav på ämnesövergripande arbetssätt.

Möjligheten att enkelt dela planeringen i Gleerups digitala läromedel med kollegor främjar det kollegiala lärandet och ökar också samsyn, samplanering och sambedömning. Dessutom kan du enkelt plocka delar ur olika läromedel till din planering. Du får stora möjligheter att individualisera undervisningen genom valmöjligheten att dela den med enskilda elever. 


3. Jobba smart med djuplänkar i Google classroom

Om skolan jobbar i LMS, G-suite eller O365 kan du också länka också ihop din undervisning med dina digitala läromedel. Med djuplänkar delar du snabbt specifikt material från digitala läromedel till andra plattformar. Extra smidigt om du jobbar i Google Classroom då du kan länka samman Gleerups digitala läromedel genom en inbyggd Share to classroom-funktion


4. Avsätt tid för att komma igång och arbeta kollegialt 

Erfarenheter från skolor som infört ett digitalt arbetssätt visar att det är helt avgörande för att lyckas att man avsätter tid för att lära sig hur allt fungerar. Avsätt även tid kontinuerligt för kollegialt utbyte kring digitala läromedel, arbetssätt och pedagogik. Visa varandra goda exempel, så kan utveckling och användande fördjupas mycket snabbare. 


5. Skapa samsyn på skolan 

Ofta integrerar lärarna på skolan digitala läromedel i olika takt sin undervisning. Några lärare satsar fullt ut och andra lite mindre. Eleverna kanske kommer igång med att använda sina läromedel både i och utanför skolan. För att lyckas behövs en samsyn på skolan kring lärresurser och läromedel och att en diskussion förs om behovet av tillgängliga läromedel av god kvalitet för alla elever. 


6. Öka elevernas digitala kompetens  

Att börja jobba digitalt innebär en lärprocess även för elever där de behöver lära sig förstå hur digitala läromedel fungerar och hur de kan vara användbara i själva lärandet. Det är ett krävande arbete som ibland tar tid. Det är inte självklart att alla elever har lätt för det digitala, samtidigt som det är skolans ansvar att se till att elevernas digitala kompetens ökar.


7. Satsa på utbildning

Att jobba i ett digitalt läromedel kräver ett annat arbetssätt än att jobba med ett tryckt läromedel. Här ges helt andra möjligheter att jobba med exempelvis lässtrategier och studieteknik.  Eleverna kan faktiskt både anteckna och markera i det digitala läromedlet till skillnad från i en lånad lärobok.  Men det är också viktigt att inse att ett nytt arbetssätt tar tid och kräver en bred implementering i organisationen. Därför är återkommande utbildningar längre fram är också bra. Utbildning och support som Gleerups erbjuder


Nyfiken på att själv prova?
Prova de ämnen du vill av Gleerups läromedel gratis under 30 dagar

28 Aug 2018