Svenska tillsammans utvecklar språket!

Här får du tips kring hur du kan använda det nya läromedlet Svenska tillsammans i din undervisning på mellanstadiet. Tanken bakom serien är att eleverna genom att läsa och samtala om engagerade texter och skriva i olika genrer, utvecklar sitt språk, sina tankar och sina känslor.

– Tillsammans är nyckelordet för serien Svenska tillsammans. Genom att läsa och samtala om skönlitteratur tillsammans får man syn på sig själv och på andra, menar Svante Skoglund.
– När eleverna får arbeta med ord och läsförståelse på ett varierat och systematiskt sätt, så utvecklar de förmågan att läsa, samtala och skriva, fortsätter Svante. 


Vinsten av att läsa tillsammans
Det finns studier som visar att unga läser böcker och tidningar i mindre omfattning än tidigare och att läsförmågan bland fjärdeklassare har minskat. Framförallt har skillnaden mellan de som är duktiga läsare och de som är svaga läsare ökat avsevärt de senaste åren. Det finns teorier om att en orsak är att vi läser och högläser för lite i skolan. 

Svante Skoglund pekar på ett citat från kommentarmaterialet till kursplanen i svenska, som han tycker om och som har funnits med i utvecklandet av Svenska tillsammans.

Litteraturen kan bli en källa till inspiration och stöd för den som söker svar på frågor om sitt liv och sin omvärld. Den kan också ge kunskaper och insikter som är svåra att få på något annat sätt. Genom att eleverna får föra diskussioner om livsfrågor utifrån litteraturen kan undervisningen uppnå syftet att eleverna ska utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden.

Skönlitteratur för att utforska tankar, känslor och språket
– Skönlitteraturen kan ge insikter som är svåra att få på något annat sätt. Det är lätt att man inte riktigt tänker på det. Vi är så vana, inte minst som lärare och svensklärare, att ha skönlitteratur omkring oss. Det är någonting som uppmuntrar till eftertänksamhet, långsamhet, dagdrömmeri, fantasier och en värld där det inte är så tydligt vad som är svart och vad som är vitt och vad som är sant. Och det tycker jag är spännande, säger Svante.

– Att läsa skönlitteratur kan vara ett sätt att skapa ett inre rum som är lite skyddat från världen i övrigt och där man kan utforska sina tankar och känslor. Men att läsa ger också ett ökat ordförråd, bildning och övning i abstrakt tänkande, menar Svante.


Stor variation av texter
Det finns sex karaktärer i Svenska tillsamans som följer med i alla böcker och årskurser: Amal, Maya, Neo, Charlie, Jing och Ella. De pratar med eleverna, berättar om sina liv och bidrar till att materialet känns levande och lustfyllt. Varje karaktär ansvarar för ett kapitel och varje kapitel utgår också från en text av olika slag. Det kan vara en novell, utdrag ur en roman, text från en tidningsartikel, en dikt eller en klassisk fabel. Så det finns en stor variation av olika typer av texter. 

Tanken med Svenska tillsammans är att eleverna alltid börjar i det gemensamma och  uppgifterna är uppdelade i tre nivåer: Bas, Gå vidare och Utmaning. Det gör också att det blir lättare att differentiera undervisningen i klassrummet. 

Tillsammans-arbetet som en röd tråd
Tanken är att man alltid läser texterna tillsammans, antingen högt i klassen eller att eleverna läser för varandra. Men det är oavsett en tillsammans-upplevelse. Till varje text hör en läslogg och då är det inte själva skrivandet som är det viktiga utan reflekterandet. Vad är det för tankar som den lästa texten väcker hos eleverna? 

Tillsammans-arbetet fortsätter sedan i det språkliga arbetet. Eleverna jobbar i par med ord, uttryck, synonymer och med ordkunskapsövningar som man gör tillsammans.

– Övningarna är gjorda så att det varken är för lätt eller för svårt och det blir alltid några ord över som inte passar in, men då får man titta både på böjning, betydelse och kontext, berättar Svante.

Koll på texten och utmaningar
Till varje text hör också Koll på texten-uppgifter som även de är uppgifter att göra tillsammans. Här måste eleven ha läst texten och hängt med för att klara av att lösa uppgifter och samtala med sin kompis. Det kan vara en fråga som man ska fundera kring och svara på och motivera vad man själv tycker, det kan också vara sant eller falskt-frågor eller att träna på att sammanfatta.

– Ofta är det uppgifter som är lite roliga och lustbetonade och ibland lite crazy! fortsätter Svante.

I Gå vidare-delen finns det en bred variation av uppgifter som sedan följs av en och flera Utmanings-uppgifter som är lite mer krävande.

– Jag vill verkligen slå vakt om det här med samtal i skolan. Jag tror att det är superviktigt att koppla ihop samtal och läsning och att träna på att samtala, att lyssna och att våga säga vad man tycker, men också att våga ändra en åsikt, avslutar Svante.

Nyfiken på mer om Svenska tillsammans och om hur du kan utveckla dina elevers läsning?

Se en inspelad webbträff med läraren och författaren till serien, Svante Skoglund, i samtal med Gleerups Marina Walker.

Läs mer om Svenska tillsammans och beställ provexemplar!

25 Okt 2023