Undervisa i svenska och svenska som andraspråk med Arkad

I Arkad, Gleerups nya läromedel i svenska och svenska som andraspråk för 7–9, är de fyra basfärdigheterna tala, lyssna, läsa och skriva i fokus. Magnus Johansson, lärare och författare till Arkad, berättar varför det är så viktigt att eleverna skriver mycket i skolan och hur Arkad stöttar detta.

Magnus får ofta frågan från sina elever varför de ska skriva så mycket i skolan. De tycker att det är kämpigt att hinna med exempelvis inlämningsuppgifter av olika slag. Han har en stor förståelse för att det är jobbigt och tar tid, särskilt för de elever som har det svårt med att skriva.

– Samtidigt vill ju vi som är svensklärare att varje elev ska utvecklas som skribent eftersom vi vet att skrivandet är ett så viktigt verktyg på många sätt, säger Magnus.

Fyra argument för varför det är viktigt att skriva
För att motivera eleverna och förklara varför det är viktigt att skriva, så använder Magnus fyra argument.


1. Ni skriver för att språket är en del av det ni ska lära
2. Ni skriver för att minnas
3. Ni skriver för att skapa ny kunskap
4. Ni skriver för att öva på att kommunicera

1. Språket är en del av kunskapen
Här handlar det om att närma sig det som vi kallar ämnesspråk. När eleverna lär sig historia ska de också i någon mån lära sig tala som en historiker – till exempel genom att använda ämnesord.

– Ämnesorden är intressanta och viktiga av framförallt två orsaker. De hjälper oss att uttrycka oss mer effektivt och de är i hög grad innehållsbärande, berättar Magnus. 

–  Om eleverna i samhällskunskap lär sig förklara ämnesord som allmänna val, riksdag, mandat, regering och proposition, då kan de faktiskt skapa en liten berättelse om hur Sveriges demokrati fungerar, vilket antagligen var målet med arbetsområdet, fortsätter Magnus.

2. Att skriva för att minnas
–  En stor del av skrivandet handlar om att sortera information, om att skapa en struktur i texten med hjälp av till exempel rubriker och stycken. Strukturen gör det sedan lättare att minnas stoffet. Det här är en viktig orsak till att vi behöver hjälpa elever med att skapa ordning och reda i sina texter, menar Magnus.

Forskning visar * att elever lär sig ämnesinnehåll bättre när de skriver om ämnet, än när de inte skriver om det. Bäst resultat blir det när skrivandet är en integrerad del av undervisningen och när skrivuppgiften överensstämmer med lärandemålet.

3. Att skriva sig fram till ny kunskap
– Skrivande och tänkande hänger ihop. När vi börjar skriva har vi en tanke som ska formuleras. Men formulerandet ger också upphov till nya tankar och vissa av dem är så bra att de införlivas i texten. Man kan alltså säga att vi “skriver oss fram till ny kunskap”, förklarar Magnus. 

– Dessutom gör skrivhandlingen att vi får syn på våra tankar på ett annat sätt än när vi bara tänker dem, fortsätter han.

4. Att skriva för att kommunicera
– Att skriva är att öva på att kommunicera och det argumentet är ofta lätt för eleverna att relatera till. De vill visa lärarna vad de kan, de har åsikter som de vill övertyga andra om, de skriver om viktiga och kanske lite känsliga saker till kompisar och så vidare. Eleverna inser värdet av att göra sig förstådd och av att undvika missförstånd i sådana situationer, säger Magnus. 

Sakprosatexter och övningar
– När vi utvecklade sakprosablocket i Arkad svenska/svenska som andraspråk 7–9 hade vi allt det här i tankarna, att hjälpa eleverna att skapa struktur och utveckla sitt skolspråk, det vill säga ett mer formellt språk, berättar Magnus.

Det görs med hjälp av olika typer av sakprosatexter och övningar, i en tydlig progression.

Gemensamt skrivande och gemensam läsning
– I Arkad betonas vikten av gemensam läsning och gemensamt skrivande så att eleverna till att börja med får stödjande strukturer och mycket stöttning i att förstå hur de ska göra, säger Magnus.

Genomgångstexter och övningar varvas genom hela boken där många övningar är tänkta att göra tillsammans i klassen så att eleverna får en tydlig modell för hur de ska arbeta. 

Det finns en grundbok för hela högstadiet men istället för att dela upp den i årskurs 7, 8 och 9 så finns färgmarkeringar som anger nivå. 

– Det ger läraren frihet att enkelt arbeta på den nivå man behöver utan att referera till en bestämd årskurs, och det blir mindre känsligt för äldre elever som kan behöva repetera vissa saker, avslutar Magnus.

Vad är Arkad?

  • Nytt basläromedel i svenska och svenska som andraspråk för högstadiet
     
  • Genomgångar och övningar varvas
     
  • Betonar den gemensamma läsningen och det gemensamma skrivandet
     
  • Stödjande strukturer och tydlig progression

Läs mer och beställ provexemplar 

Nyfiken på mer om Arkad ?

Se en inspelad webbträff med författaren och läraren Magnus Johansson i samtal med Gleerups Inger Blomquist och Marléne Andersson, båda läromedelsutvecklare i svenska och svenska som andraspråk.

22 Nov 2023