Gästskribent Jenny Edvardsson: Så håller du digitala novellsamtal på distans

Sedan mer än en månad bedrivs all undervisning på distans på landets gymnasieskolor. Jenny Edvardsson, gymnasielärare och författare till det populära läromedlet Metafor, ger konkreta tips för din distansundervisning. Här beskriver hon en metod för digitala novellsamtal. 

Många är vi som numera bedriver vår svenskundervisning på distans. Det gör att vi behöver ta hjälp av den digitala tekniken för att få till arbetsformer och arbetssätt som fungerar. Jag som gillar att ha textsamtal med mina elever genomför sådana även nu men numera i ett digitalt rum istället för i klassrummet. Jag använder mig av Google Meet, då min kommun har G Suite for Education. Google Meet är en plattform för videomöten. Givetvis fungerar det lika bra att använda exempelvis Microsoft Teams eller Zoom. 

Strukturera samtalen 
Jag försöker strukturera samtalen på liknande sätt som när samtalen genomförs i klassrummet och tänkte i detta inlägg beskriva hur jag gör. När det börjar bli dags för boksamtal inleder jag med att dela in min klass i samtalsgrupper. Varje grupp består av 4-5 elever och får ett bestämt datum och klockslag då de ska infinna sig i Google Meet. De får också reda på att de under samtalet måste använda sig av både ljud och bild. Det gör att vi får till videosamtal, där vi både ser och hör varandra. Förutom gruppindelningen får eleverna reda på vilken novell de ska läsa och vad de ska tänka på inför, under och efter läsningen. 

Läs en novell tillsammans 
Den här gången har jag valt att arbeta med äldre noveller skrivna av svenska författare. Gemensamt för novellerna är att de går att läsa i fulltext på Litteraturbanken. Novellerna är:

Bortbytingen av Selma Lagerlöf
Min son blir inte snickare av Karin Boye
Gycklaren av Hjalmar Söderberg
Pälsen av Erik Zetterström

Fundera utifrån olika aspekter
Under och efter läsningen vill jag att eleverna ska fundera kring novellen utifrån olika aspekter. Jag har utgått från de frågor som finns till novellanalys i läromedlet Metafor 2. Förutom frågorna har alla elever fått i uppdrag att ta fram ett par, tre egna frågor som de vill diskutera med sin grupp. 

Eleverna ska föra samtalet
När det är dags för samtal är det eleverna som ska föra det. Ibland kan det krävas att man utser en samtalsledare, ibland inte. Här får man helt enkelt anpassa efter den grupp, klass man undervisar. Under samtalet är min roll att vara den som ser till att samtalet handlar om novellen och inte om en massa andra saker. Jag kan också bjuda in en elev i samtalet om jag märker att just hen är tyst. 

Följ upplägget
För att samtalet ska fungera är det viktigt att eleverna i förväg även får information om upplägget. Jag brukar utgå från följande arbetsgång:
- Sammanfattning av novell
- Elevernas egna frågor
- Frågorna från Metafor 2

Samtalet inleds med andra ord med att eleverna tillsammans får sammanfatta handlingen. Därefter får de i tur och ordning presentera en fråga som de sedan diskuterar i gruppen. När alla frågor är diskuterade avslutas samtalet med frågorna som finns i Metafor 2.  Ibland kan en eller flera av frågorna från Metafor 2 redan ha diskuterats och då hoppar eleverna bara över den.

Alla kommer till tals
Att samtala om en novell på detta sätt fungerar riktigt bra. Alla elever kommer till tals och jag, som lärare, kan följa med i deras samtal. Det är nästan som att ha ett vanligt novellsamtal i klassrummet.

Jenny Edvardsson, gymnasielärare och författare Metafor 
 

Metafor

Metafor är en läromedelsserie i svenska för gymnasiet som sätter läsningen i fokus. Här finns tydliga stödstrukturer som gynnar alla: lässtrategier, skrivmallar, kamratrespons och självskattning. I serien finns såväl tryckta som digitalt läromedel, så att du kan välja det som passar just dig och dina elever. 

Läs mer om Metafor

24 Apr 2020