Aktuella frågor om äldre och åldrande

Äldre och åldrande är ständigt aktuella frågor och inte minst har den pågående coronapandemi satt fokus på viktiga aspekter av åldrandet. Nu kommer boken Äldre och åldrande i ny, tredje upplaga. Vi ställde några frågor till bokens redaktörer Marie Ernsth Bravell och Lena Östlund.Hur gick era tankar när ni skrev boken? 

– Den första upplagan kom ut redan 2011. Den kom till då det inte fanns någon svensk kurslitteratur som heltäckande lyfte frågor om äldre och åldrande. Boken har sedan dess varit mycket uppskattad, och visat på behovet av en grundläggande bok om gerontologi. Den har använts både i kurser på högskolenivå, men även av praktisk verksam personal, och har faktiskt också varit uppskattad bland våra seniora medborgare, som vill lära sig om åldrandet.

Varför är detta ett viktigt ämne just nu? 

– Äldre och åldrande är ständigt aktuella frågor, både på grund av befolkningsutvecklingen, där gruppen äldre ständigt ökar, men även på grund av de förändringar som sker med stigande ålder. Det sker mycket inom forskningen i området gerontologi, och det är viktigt att kunskapen når ut. Inte minst har den coronapandemi som råder just nu visat på viktiga aspekter av åldrandet, såsom den skörhet som följer, eller vikten av sociala kontakter. Boken lyfter aktuella frågor avseende äldre och åldrande, ur många olika perspektiv.

Vad är nytt i nya upplagan och varför var det viktigt att få med?

– Nytt i denna upplaga är till exempel psykisk ohälsa, missbruk och våld i nära relationer. Det här är frågor som ofta lyfts i samhällsdebatten, men sällan med fokus på äldre personer. Samtidigt vet vi att dessa frågor är mycket viktiga, och att det förmodligen finns ett stort mörkertal som indikerar att vi behöver uppmärksamma dessa områden betydligt mer. Munhälsan för äldre är ett annat nytt område, som är en självklar del i en bok om äldre och åldrande, och mycket viktigt att ha kunskap om i mötet med äldre personer.  Vi lyfter också fram den ojämlika vården, med olika aspekter som ålder, kön och socioekonomi.
 
Varför ska man välja denna bok framför andra inom området?

– Boken ger ett helhetsperspektiv över åldrandet och den passar för många olika professioner. Vi har skrivit om allt ifrån biologiskt, psykologiskt åldrade, vad som händer med våra olika roller och hur samhällets syn på äldre kan se ut. Boken tar också upp ensamhet, de viktigaste geriatriska sjukdomarna och omvårdnaden, hur den formella och informella omsorgen fungerar och mycket mer. Många böcker har fokus på något av ämnena medan denna boken behandlar helheten.

Vad hoppas ni att studenten kommer ta med sig efter att ha läst boken? 

– De kommer få med sig just helhetssynen på äldre och åldrandet, att det är mångfacetterat och väldigt sällan svart eller vitt. Det finns något för alla i boken, samtidigt som områdena är skrivna på ett lättillgängligt sätt, så att alla kan förstå och ta till sig de olika delarna.

Hur och var kan boken användas?

– Den här boken kan användas i princip alla kurser på högskolenivå som berör äldre och åldrande. Den är inte skriven för någon särskild profession, utan mer utifrån ett gerontologiskt perspektiv. Det innebär att alla som har intresse av äldre och åldrande kan ha glädje av boken, i sin framtida profession, i sitt dagliga arbete eller kanske rentav i sitt dagliga liv.

Författarna till Äldre och åldrande är alla verksamma inom forskning, undervisning och/eller praktik och har gedigen kunskap inom sina områden. Huvudredaktörer är Marie Ernsth Bravell och Lena Östlund. Marie är legitimerad sjuksköterska och docent i gerontologi. Lena är socionom och adjunkt i gerontologi. Båda är verksamma vid Institutet för gerontologi, Jönköping University.

 

Läs mer om boken Äldre och åldrande >> 

08 Jun 2020